ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

IP Master
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
ПОШУК НА САЙТІ

 

НАШ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Президент України
 
Комунальне підприємство"Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Конотопської районної ради" Версія для друку
01.06.2018 00:00


Затверджено

рішенням Конотопської районної

ради шостого скликання від 16.02.2011

Голова Конотопської районної ради

____________________ А.В.Боярчук

 

16 лютого 2011 року

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО  КОНОТОПСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ»

(нова редакція)

м. Конотоп

2011

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1.Комунальне підприємство “Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Конотопської районної ради” (надалі Підприємство) є комунальним  підприємством. Підприємство знаходиться у спільній власності територіальних громад Конотопського району, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.                

               1.2.Засновником  є Конотопська  районна рада Сумської області.

               1.3.Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

       1.4.У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, рішеннями Конотопської районної ради та цим Статутом.

       1.5.Назва підприємства:

повна –  Комунальне підприємство “Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Конотопської районної ради”;

скорочена –  КП“ПВАПБ Конотопської районної ради”.

       1.6.Підприємство є правонаступником всіх прав і обов’язків проектно-виробничого бюро при відділі архітектури райдержадміністрації, яке було утворене розпорядженням представника Президента України  від "23" березня 1993 року № 74.

       1.7. Місцезнаходження підприємства:

41607, Україна, Сумська область, м. Конотоп, вул. Соборна, 23

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 2.1.Підприємство створено з метою надання платних послуг населенню, організаціям, підприємствам, установам всіх форм власності для задоволення суспільних та приватних потреб та отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством, а також регулювання забудови населених пунктів і територій району.

 2.2.Предметом діяльності підприємства є:

         1) підготовка замовникам схем до запитів для отримання технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків, споруд, пам'яток архітектури і містобудування, благоустрій і озеленення територій;

                     2)  розробка проектних пропозицій (висновків) стосовно об'єктів  будівництва, а також матеріалів до проектів рішень відповідних органів щодо вирішення питань вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб;

    3)розробка проектно-вишукувальної документації та виконання комплексу проектних робіт на будівництво, ремонт і реконструкцію малоповерхової садибної забудови, її благоустрою, озеленення та зовнішнього оздоблення, проектної документації для будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів житлово-громадського та промислового призначення, пам'ятників історії та культури, об'єктів дизайну, художнього оформлення та обладнання, озеленення та благоустрою середовища населених пунктів, розміщення гаражів, стоянок тощо;

          4) виконання робіт щодо ведення чергового плану забудови населених пунктів, плану розташування інженерних мереж, проведення виконавчих зйомок, видача та виніс у натуру червоних ліній,  основних осей будинків ,споруд тощо;

         5) оформлення документів на установку кіосків, павільйонів  та інших об'єктів;

 

          6) виготовлення копій з генеральних планів населених пунктів;

          7) виготовлення схем земельних ділянок на прилеглі до об’єктів території;

          8) підготовка вихідних матеріалів і висновків з приватизації земельних ділянок, що знаходяться у користуванні громадян;

          9) виготовлення будівельних паспортів та вихідних даних  на забудову земельних ділянок;

                   10) розгляд звернень громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до компетенції підприємства, та підготовка технічних висновків і проектів відповідних рішень;

 

         11) підготовку матеріалів для одержання зацікавленими організаціями чи приватними особами дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва;

         12) підготовку матеріалів для видачі дозволів на виконання будівельних робіт приватним забудовникам житлових будинків, господарських та побутових споруд;

    13) прийняття участі у  роботі  комісій по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом  об'єктів з виїздом на місце та корегуванням документів згідно чинного законодавства;

          14) оформлення та підготовка документів з прийняття в експлуатацію самочинно побудованих будівель згідно чинного законодавства;

          15) здійснення технічного нагляду за якістю будівельних робіт на об'єктах, видачу висновків про стан несучих та огороджувальних конструкцій, якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

          16) виконання комплексу робіт з технічного обстеження будівель, споруд, конструкцій та видачу відповідних висновків;

     17) виконання обстежень технічного стану конструкцій з метою установлення їх експлуатаційної придатності, надійності та видача рекомендацій і пропозицій щодо утримання або ремонту;

      18) інформаційно-консультаційні,  маркетингові послуги;

          19) проектно-технологічні, проектно-кошторисні, інженерно-вишукувальні роботи;

           20) надання посередницьких послуг фізичним та юридичним особам, інша комерційна діяльність;

      21) експертна оцінка нерухомості, земельних ділянок та інше;

           22) оформлення відповідних документів пов’язаних з приватизацією Державного житлового фонду (розпорядження органу приватизації, свідоцтво про право власності на житло, розрахунки);

           23) основним видом діяльності бюро є  діяльність у сфері інжинірингу.

           2.3.Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Підприємство здійснює інші види діяльності не заборонені законодавством України.

            2.4.При здійсненні видів діяльності, що підпадають під режим ліцензування, Підприємство отримує ліцензії у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  ПІДПРИЄМСТВА

            3.1.Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Підприємство набуває права та обов'язки юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

            3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту, який затверджується Засновником.

            3.3.Підприємство має самостійний баланс, може мати поточні та вкладні (депозитні) рахунки, у тому числі в іноземній валюті у банківських установах. Підприємство також має круглу печатку, штамп, бланки із зазначенням свого повного найменування та іншими реквізитами.  Підприємство може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються відповідно до чинного законодавства України.

            3.4.Підприємство має право в установленому порядку укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем, у суді.

            3.5.Підприємство самостійно використовує свій прибуток (дохід), якщо інше не передбачено рішеннями Засновника.

            3.6.Підприємство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів (угод, контрактів).

            3.7.Підприємство самостійно в межах чинного законодавства України встановлює форми, системи і розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, тривалість оплачуваних відпусток, які не можуть бути меншими для встановлених відповідних категорій працівників.

            3.8.Виробнича,   соціальна   діяльність,   виплата   заробітної   плати працівникам    проводиться   за    рахунок    коштів,    зароблених    трудовим колективом за виконані роботи, послуги.      

            3.9.Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах придбаних ним за рахунок виробничої діяльності коштів та майна.

           3.10.Підприємство має право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної  особи.

            3.11.Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

            3.12.Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях  Підприємства. Підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави.

           

РОЗДІЛ 4.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

      4.1.Майно підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається на балансі.

      4.2.Майно підприємства, відповідно до законів України і цього Статуту є спільною власністю територіальних громад  Конотопського району Сумської області і закріплюється за ним на праві господарського відання.

      4.3.Підприємство здійснює щодо майна, закріпленого за ним власником на праві господарського відання, право повного володіння, користування та розпорядження, з обмеженнями, встановленими рішенням районної ради (представника власника майна ).

      4.4.Представник майна, закріпленого на праві господарського відання за Підприємством, як суб'єктом підприємництва (госпрозрахункове підприємство), здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в господарську діяльність підприємства.

      4.5.Щодо захисту права господарського відання застосовуються положення закону  встановленого для захисту права власності.

      4.6.Підприємство має право орендувати у держави, юридичних та фізичних осіб будівлі і споруди, транспорт, устаткування та інші матеріальні цінності у відповідності з діючим законодавством.

      4.7.Підприємство має право здавати в оренду юридичним особам та громадянам приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності у відповідності до чинного законодавства та рішення районної ради.

      4.8.Джерелами формування майна Підприємства є:

1)   грошові і матеріальні внески Засновників;

2)доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

 3) кредити банків та інших фінансових установ та позики;

 4) капітальні вкладення і дотації з бюджету;

      5)безплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 6)придбане майно іншого підприємства, організації, громадян;

       7) інші джерела не заборонені діючим законодавством України.

 

РОЗДІЛ 5. ГОСПОДАРСЬКА  І  ФІНАНСОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1.Підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і зацікавленості його трудового колективу в економічно-ефективній роботі. Воно повністю несе відповідальність за результати своєї діяльності виконання зобов'язань перед Засновниками, організаціями, банками, юридичними та фізичними особами.

5.2.Підприємство самостійне у здійсненні своєї господарської діяльності. Воно самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги  та необхідністю свого виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

5.3.Підприємство самостійно встановлює ціни на свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за плату згідно діючих тарифів, розцінок, базових показників, доведених і затверджених Держаним комітетом з будівництва та архітектури, а також за цінами та тарифами, які визначаються на договірних засадах.

Підприємство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями у безготівковому та готівковому порядку відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

      5.4.Підприємство має право брати кредити на фінансування капітальних вкладень, оборотних коштів, а також на інші цілі господарської діяльності у банках України, в іноземних банках з дотриманням порядку, встановленого для таких кредитів законодавством.

5.5.Підприємство несе повну відповідальність за додержання угод та розрахункової дисципліни, якості проектних робіт та послуг.

5.6.Підприємство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями і об'єднаннями громадян, а також фізичними особами.

5.7.Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

5.8.Після сплати обов'язкових платежів та податків Підприємство може утворювати різні фонди, передбачені чинним законодавством.

5.9.Підприємство самостійне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарської діяльності, які не суперечать законодавству України.

5.10.Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, своєчасно проводить розрахунки з бюджетом та інших платежах згідно чинного законодавства.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

5.11.Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його росту збоку державних органів, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

5.12.Підприємство самостійно визначає форми та оплату праці, а також інші види доходів працівників, премії, надбавки, доплати, винагороди, вводить нові посадові оклади робітникам за рахунок кошів, зароблених трудовим колективом. Мінімальний розмір оплати праці працівників встановлюється колективним договором, але не може бути менше від встановленого законодавством.

5.13.Для виконання окремих видів робіт, нагляду за якістю продукції, надання певних послуг Підприємство може створювати тимчасові творчі колективи, залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

Керівник Підприємства підзвітний Засновнику, в межах встановлених цим Статутом та чинним законодавством .

5.14.Контроль за якістю робіт, фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють уповноважені та контролюючі органи в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ

           6.1.Вищим  органом  управління підприємства є Конотопська районна рада.

            6.2. До компетенції вищого органу управління належить:

            1) внесення змін та доповнень до  Статуту, здійснення контролю за додержанням Статуту та приймання  рішень у  зв'язку з його порушенням;

            2) здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є у спільній власності територіальних громад району  і закріплене за Підприємством;        

            3) встановлення розміру, форм і порядку внесення додаткових вкладів в статутний фонд Підприємства;

            4) створення відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства  та спільних підприємств;

            5)  призначення та звільнення керівника Підприємства;                      

            6) прийняття рішень по будь-яких інших питаннях, що мають відношення до діяльності Підприємства.

         6.3.Керівництво Підприємством здійснює керівник, який призначається на посаду і звільняється з цієї посади Засновником за поданням голови районної ради.

         6.4.Штатний розпис, структура, поточні та перспективні програми діяльності Підприємства затверджуються  керівником.

         6.5.Керівник Підприємства:

            1) самостійно вирішує всі поточні питання діяльності Підприємства;

            2) визначає форми, систему та розміри оплати праці, а також інші види прибутків працівників;

            3) організовує   виконання   поточних   та   перспективних   програм  діяльності Підприємства;

            4) розпоряджається майном Підприємства у межах, встановлених цим статутом;

            5) затверджує    посадові    інструкції    працівників    Підприємства, правила внутрішнього розпорядку;

            6) видає накази з питань, що належать до компетенції Підприємства;

            7) укладає    угоди    з    питань    господарської  діяльності,

            8) видає довіреності,  відкриває у банках розрахункові та інші рахунки;

            9) виконує інші функції, що передбачені цим Статутом.

 

 

 

РОЗДІЛ 7.  КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

           7.1.Трудовий колектив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Вік, рівень освіти та стан здоров'я працівника повинні відповідати вимогам законодавства України.

           7.2.Взаємовідносини між членами трудового колективу регулюються згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

           7.3.Оплата праці працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов договору.

           7.4.Порядок надання та тривалість відпусток, громадянам, які уклали трудовий договір з Підприємством визначається відповідно до внутрішнього розпорядку Підприємства, положення про оплату праці та чинного законодавства.

           7.5.Підприємство  несе відповідальність за безпеку праці на підставі чинного законодавства України.

           7.6.Підприємство згідно з чинним законодавством України несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам та особам, які працюють у ньому за трудовим договором, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.

           7.7.Працівники згідно з чинним законодавством України несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну Підприємству.

           7.8.Трудові спори вирішуються судом.

           7.9.Співробітники Підприємства мають право:

           1) брати участь в управлінні справами Підприємства згідно з установленим договором;    

            2) брати  участь в  розподілі  прибутків Підприємства та одержувати  його  частку;

           3) одержувати любу інформацію  що до діяльності Підприємства.
           7.10.Співробітники Підприємства зобов'язані :

           1) додержуватись установчих документів Підприємства і виконувати рішення керівництва та загальних зборів;

           2) не розголошувати комерційну таємницю, технічну, фінансову і будь-яку інформацію про діяльність Підприємства, яка може привести до моральних і фінансових збитків.

 

РОЗДІЛ  8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

            8.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

            8.2.Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідація Підприємства відбувається на підставі рішення Засновника. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

            8.3.Підприємство ліквідується у випадках:

            8.3.1 прийняття відповідного рішення Засновником;

            8.3.2 визнання його банкрутом;

            8.3.3 якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених чинним законодавством, дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

            8.3.4 якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства  або рішення про створення Підприємства;

            8.3.5 на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

            8.4.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

            8.5.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Засновнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі в терміни згідно чинного законодавства.

            8.6.При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

            8.7.Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту проведення державної реєстрації.

 

РОЗДІЛ 9.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

      9.1.Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішення Засновників чи за рішенням суду у відповідності до чинного законодавства.

      9.2.Усі зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються Засновниками та підлягають реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ  10.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

            10.1.Статут  набирає чинності та перестає діяти з моменту державної реєстрації.

.           10.2.Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

             10.3.При  виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

 

 

Затверджено

рішенням Конотопської районної ради

шостого скликання від  27.09.2013 року

 

                                              А.В. Боярчук

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО

КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(нова редакція)

м. Конотоп  2013

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальне підприємство "Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Конотопської районної ради" (надалі Підприємство) є комунальним підприємством. Підприємство знаходиться у спільній власності територіальних громад Конотопського району, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.2.Одноосібним засновником є Конотопська районна рада Сумської області.

1.3.Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

1.4.У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, рішеннями Конотопської районної ради та цим Статутом.

1.5.Назва підприємства: повна - Комунальне підприємство "Проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Конотопської районної ради"; скорочена – КП "ПВАПБ Конотопської районної ради".

1.6.Підприємство є правонаступником всіх прав і обов'язків проектно-виробничого бюро при відділі архітектури райдержадміністрації, яке було утворене розпорядженням представника Президента України від "23" березня 1993 року № 74.

1.7.Місцезнаходження підприємства: 41607, Україна, Сумська область, м. Конотоп, вул. Соборна, 23

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.Підприємство створено з метою надання платних послуг населенню, організаціям, підприємствам, установам всіх форм власності для задоволення суспільних та приватних потреб та отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством, а також регулювання забудови населених пунктів і територій району.

2.2.Предметом діяльності підприємства є:

1)      підготовка замовникам схем до запитів для отримання технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків, споруд, пам'яток архітектури і містобудування, благоустрій і озеленення територій;

2)      розробка проектних пропозицій (висновків) стосовно об'єктів будівництва, а також матеріалів до проектів рішень відповідних органів щодо вирішення питань вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб;

3)      розробка проектно-вишукувальної документації та виконання комплексу
проектних робіт на будівництво, ремонт і реконструкцію малоповерхової садибної забудови, її благоустрою, озеленення та зовнішнього оздоблення, проектної документації для будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів житлово-громадського та промислового призначення, пам'ятників історії та культури, об'єктів дизайну,художнього оформлення та обладнання, озеленення та благоустрою середовища населених пунктів, розміщення гаражів, стоянок тощо;       

4)    виконання робіт щодо ведення чергового плану забудови населених пунктів, плану розташування інженерних мереж, проведення виконавчих зйомок, видача та виніс у натуру червоних ліній, основних осей будинків, споруд тощо;

5)    оформлення документів на установку кіосків, павільйонів та інших об'єктів;

6)    виготовлення копій з генеральних планів населених пунктів;

7) виготовлення схем земельних ділянок на прилеглі до об'єктів території;

8)    підготовка вихідних матеріалів і висновків з приватизації земельних ділянок, що знаходяться у користуванні громадян;

9)   виготовлення будівельних паспортів та вихідних даних на забудову земельних ділянок;

10) розгляд звернень громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що
належать до компетенції підприємства, та підготовка технічних висновків і проектів відповідних рішень;

11) підготовку матеріалів для одержання зацікавленими організаціями чи
приватними особами дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва;

12)     підготовку матеріалів для видачі дозволів на виконання будівельних робіт приватним забудовникам житлових будинків, господарських та побутових споруд;

13)     прийняття участі у роботі комісій по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів з виїздом на місце та корегуванням документів згідно чинного законодавства;

14)     оформлення та підготовка документів з прийняття в експлуатацію самочинно побудованих будівель згідно чинного законодавства;

15) здійснення технічного нагляду за якістю будівельних робіт на об'єктах, видачу висновків про стан несучих та огороджувальних конструкцій, якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

16)    виконання комплексу робіт з технічного обстеження будівель, споруд, конструкцій та видачу відповідних висновків;

17)    виконання обстежень технічного стану конструкцій з метою установлення їх експлуатаційної придатності, надійності та видача рекомендацій і пропозицій щодо утримання або ремонту;

18)    інформаційно-консультаційні, маркетингові послуги;

19)    проектно-технологічні, проектно-кошторисні, інженерно-вишукувальні роботи;

20) надання посередницьких послуг фізичним та юридичним особам, інша
комерційна діяльність;

21)    експертна оцінка нерухомості, земельних ділянок та інше;

22)    оформлення відповідних документів пов'язаних з приватизацією Державного житлового фонду (розпорядження органу приватизації, свідоцтво про право власності на житло, розрахунки);

23)    основним видом діяльності бюро є діяльність у сфері інжинірингу.

2.3.Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Підприємство здійснює інші види діяльності не заборонені законодавством України.

2.4.При здійсненні видів діяльності, що підпадають під режим ліцензування, Підприємство отримує ліцензії у встановленому законодавством порядку.

           

РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1.Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Підприємство набуває права та обов'язки юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту, який затверджується Засновником.

3.3.Підприємство має самостійний баланс, може мати поточні та вкладні (депозитні) рахунки, у тому числі в іноземній валюті у банківських установах. Підприємство також має круглу печатку, штамп, бланки із зазначенням свого повного найменування та іншими реквізитами.   Підприємство може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються відповідно до чинного законодавства України.

3.4.Підприємство має право в установленому порядку укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем, у суді.

3.5.Підприємство самостійно використовує свій прибуток (дохід), якщо інше не передбачено рішеннями Засновника.

3.6.Підприємство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів (угод, контрактів).

3.7.Підприємство самостійно в межах чинного законодавства України встановлює форми, системи і розміри оплати праці, розпорядок робочого дня, тривалість оплачуваних відпусток, які не можуть бути меншими для встановлених відповідних категорій працівників.

3.8.Виробнича, соціальна діяльність, виплата заробітної плати працівникам проводиться за рахунок коштів, зароблених трудовим колективом за виконані роботи, послуги.

3.9.Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах придбаних ним за рахунок виробничої діяльності коштів та майна.

3.10.Підприємство має право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

3.11.Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

3.12.Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Підприємства. Підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави.

 

РОЗДІЛ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1.Розмір статутного капіталу Підприємства складає 40000 (сорок тисяч гривень).

 

4.2.Зміна розміру статутного капіталу Підприємства здійснюється за рішенням Засновника

 

РОЗДІЛ 5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1.Майно підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається на балансі.

5.2.Майно підприємства, відповідно до законів України і цього Статуту є спільною власністю територіальних громад Конотопського району Сумської області і закріплюється за ним на праві господарського відання.

5.3.Підприємство здійснює щодо майна, закріпленого за ним власником на праві господарського відання, право повного володіння, користування та розпорядження, з обмеженнями, встановленими рішенням районної ради (представника власника майна)

5.4.Представник майна, закріпленого на праві господарського відання за Підприємством, як суб'єктом підприємництва (госпрозрахункове підприємство), здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в господарську діяльність підприємства.

5.5.Щодо захисту права господарського відання застосовуються положення закону встановленого для захисту права власності.

5.6.Підприємство має право орендувати у держави, юридичних та фізичних осіб будівлі і споруди, транспорт, устаткування та інші матеріальні цінності у відповідності з діючим законодавством.

5.7.Підприємство має право здавати в оренду юридичним особам та громадянам приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності у відповідності до чинного законодавства та рішення районної ради. 5.8.Джерелами формування майна Підприємства є:

1) грошові і матеріальні внески Засновників;

2)доходи,  одержані  від реалізації продукції,  послуг,  а також від інших видів

фінансово-господарської діяльності;

3)  кредити банків та інших фінансових установ та позики;

4)  капітальні вкладення і дотації з бюджету;

5)безплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

6)придбане майно іншого підприємства, організації, громадян;

7) інші джерела не заборонені діючим законодавством України.

 

РОЗДІЛ 6. ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1.Підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і зацікавленості його трудового колективу в економічно-ефективній роботі. Воно повністю несе відповідальність за результати своєї діяльності виконання зобов'язань перед Засновниками, організаціями, банками, юридичними та фізичними особами.

6.2.Підприємство самостійне у здійсненні своєї господарської діяльності. Воно самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги та необхідністю свого виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

6.3.Підприємство самостійно встановлює ціни на свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за плату згідно діючих тарифів, розцінок, базових показників, доведених і затверджених Держаним комітетом з будівництва та архітектури, а також за цінами та тарифами, які визначаються на договірних засадах.

Підприємство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями у безготівковому та готівковому порядку відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

6.4.Підприємство має право брати кредити на фінансування капітальних вкладень, оборотних коштів, а також на інші цілі господарської діяльності у банках України, в іноземних банках з дотриманням порядку, встановленого для таких кредитів законодавством.

6.5.Підприємство несе повну відповідальність за додержання угод та розрахункової дисципліни, якості проектних робіт та послуг.

6.6.Підприємство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями і об'єднаннями громадян, а також фізичними особами.

6.7.Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

6.8.Після сплати обов'язкових платежів та податків Підприємство може утворювати різні фонди, передбачені чинним законодавством.

6.9.Підприємство самостійне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарської діяльності, які не суперечать законодавству України.

6.10.Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, своєчасно проводить розрахунки з бюджетом та інших платежах згідно чинного законодавства.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

6.11.Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці без обмеження його росту збоку державних органів, якщо інше не передбачене чинним законодавством

6.12.Підприємство самостійно визначає форми та оплату праці, а також інші види доходів працівників, премії, надбавки, доплати, винагороди, вводить нові посадові оклади робітникам за рахунок кошів, зароблених трудовим колективом. Мінімальний розмір оплати праці працівників встановлюється колективним договором, але не може бути менше від встановленого законодавством.

6.13.Для виконання окремих видів робіт, нагляду за якістю продукції, надання певних послуг Підприємство може створювати тимчасові творчі колективи, залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів.

Керівник Підприємства підзвітний Засновнику, в межах встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

6.14.Контроль за якістю робіт, фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють уповноважені та контролюючі органи в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства.

 

 

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1.Вищим органом управління підприємства є Конотопська районна рада.

7.2. До компетенції вищого органу управління належить:

1)   внесення змін та доповнень до Статуту, здійснення контролю за додержанням Статуту та приймання рішень у зв'язку з його порушенням;

2)   здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є у спільній власності територіальних громад району і закріплене за Підприємством;

3)   встановлення розміру, форм і порядку внесення додаткових вкладів в статутний фонд Підприємства;

4)створення відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства   та спільних підприємств;

5) призначення та звільнення керівника Підприємства;

6) прийняття рішень по будь-яких інших питаннях, що мають відношення до діяльності Підприємства.

7.3.Керівництво Підприємством здійснює керівник, який призначається на посаду і звільняється з цієї посади Засновником за поданням голови районної ради.

7.4.Щтатний розпис,  структура, поточні та перспективні програми діяльності Підприємства затверджуються керівником.

7.5.Керівник Підприємства:

1)      самостійно вирішує всі поточні питання діяльності Підприємства;

визначає форми, систему та розміри оплати праці, а також інші види прибутків працівників;

2)             організовує   виконання   поточних   та   перспективних   програм діяльності Підприємства;

3)             розпоряджається майном Підприємства у межах, встановлених цим статутом;

4)             затверджує      посадові      інструкції     працівників      Підприємства, правила внутрішнього розпорядку;

5)             видає накази з питань, що належать до компетенції Підприємства;

6) укладає   угоди   з   питань   господарської діяльності,

7)             видає довіреності, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки;

виконує інші функції, що передбачені цим Статутом.

8)             видає довіреності, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки;

9)             виконує інші функції, що передбачені цим Статутом.

 

 

РОЗДІЛ 8. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1.Трудовий колектив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Вік, рівень освіти та стан здоров'я працівника повинні відповідати вимогам законодавства України.

8.2.Взаємовідносини між членами трудового колективу регулюються згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

8.3.Оплата праці працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов договору.

8.4.Порядок надання та тривалість відпусток, громадянам, які уклали трудовий договір з Підприємством визначається відповідно до внутрішнього розпорядку Підприємства, положення про оплату праці та чинного законодавства.

8.5.Підприємство несе відповідальність за безпеку праці на підставі чинного законодавства України.

8.6.Підприємство згідно з чинним законодавством України несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам та особам, які працюють у ньому за трудовим договором, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.

8.7.Працівники згідно з чинним законодавством України несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну Підприємству.

8.8.Трудові спори вирішуються судом.

8.9.Співробітники Підприємства мають право:

1)    брати участь в управлінні справами Підприємства згідно з установленим
договором;

2)       брати участь в розподілі прибутків Підприємства та одержувати його частку;

3)       одержувати любу інформацію що до діяльності Підприємства.

8.10.Співробітники Підприємства зобов'язані:

1)             додержуватись установчих документів Підприємства і виконувати рішення керівництва та загальних зборів;

2)             не розголошувати комерційну таємницю, технічну, фінансову і будь-яку інформацію про діяльність Підприємства, яка може привести до моральних і фінансових збитків

 

РОЗДІЛ 9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1.Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2.Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідація Підприємства відбувається на підставі рішення Засновника. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

9.3.Підприємство ліквідується у випадках:

9.3.1        прийняття відповідного рішення Засновником;

9.3.2        визнання його банкрутом;

9.3.3        якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених чинним законодавством, дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

9.3.4. якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства або рішення про створення Підприємства;

9.3.5 на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

9.4.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Засновником. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

9.5.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Засновнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі в терміни згідно чинного законодавства.

9.6.При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.7.Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту проведення державної реєстрації.

 

РОЗДІЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1.Усі зміни і доповнення до цього Статуту вносяться та затверджуються Засновником, та підлягають реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1.Статут набирає чинності та перестає діяти з моменту державної реєстрації.

11.2.Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.3.При виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

 

 

  -Інформаційна довідка про діяльність підприємства


 


 

Останнє оновлення ( 11.05.2019 08:07 )
 
< Попер.   Слід. >
 

 Голова конотопської районної ради 

 ГОЛОВА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

БОЯРЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

  Ви можете скористуватись цим сервісом для відправки нам листа

  Адресат:
  

  Ваше iм'я:
  

  Ваш e-mail:
  

  Текст листа:
  
  
  

ОПИТУВАННЯ

Ваша думка про роботу сайту

КАЛЕНДАР НОВИН

«Травень 2019 
ПВСЧПСН
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
СТАТИСТИКА

free counters

 
 
 
 
завантаження...
 

 

 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ РАДИ
НОВИНИ В УКРАЇНІ
завантаження...

     
 
Copyright ©  2009 Конотопська районна рада. м. Конотоп, Сумська обл., Україна  

DEVELOPED by IP MASTER 

 
 
home contact search contact search
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100