ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

IP Master
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
ПОШУК НА САЙТІ

 

НАШ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Президент України
 
Практичний посібник для депутатів місцевих рад Версія для друку Відправити на e-mail

Практичний посібник для депутатів місцевих рад

підготовлений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Зміст

 

 

Поняття і суть місцевого самоврядування. 4

Організація роботи депутатів місцевих рад. 12

Повноваження депутата місцевої ради. 14

Організація роботи депутатських груп та фракцій. 22

Організація роботи постійних комісій місцевих рад. 26

Форми і методи роботи тимчасових контрольних  комісій рад. 34

Президія (колегія) обласної, районної,  міської ради. 35

Напрямки діяльності постійних комісій обласної ради. 36

Склад постійних комісій  Хмельницької обласної ради. 59

Оформлення депутатського звернення (запиту) Помилка! Закладку не визначено.

Регламентація та організаційні форми діяльності  постійних комісій місцевих рад  62

ДОДАТКИ.. 67

Типовий зразок положення  про постійні комісії 67

Закон України  Про статус депутатів місцевих рад. 76

Поняття і суть місцевого самоврядування

Одним із ефективних механізмів впливу на соціальні й економічні процеси розвитку держави та окремих адміністративно – територіальних одиниць – областей, районів і населених пунктів є дієве місцеве самоврядування.

Управління державою як складна соціально-економічна система не може існувати без децентралізації управлінських функцій і розподілу за рівнями керування. За кожним рівнем управління закріплюються відповідні повноваження, а також виділяються необхідні для їх виконання матеріальні, фінансові, кадрові та інші ресурси, встановлюється відповідальність за прийняті рішення.

Місцеве самоврядування є однією із найефективніших форм місцевого управління та розвитку території. Його наявність – є визначальною ознакою демократичної, соціальної, правової держави.

Визнання місцевого самоврядування однією із засад конституційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні всіх питань місцевого значення.

У кожній державі, залежно від особливостей її політико-територіального й адміністративно-територіального устрою, форми правління та політичного режиму, історичних, національних, географічних та інших особливостей, місцеве самоврядування має специфічну правову форму та назву.

Відповідно до частини першої статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Як засада конституційного ладу, місцеве самоврядування виступає одним із найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві та державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування проголошується: "Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, у Конституції країни".

Вперше в Україні принцип визнання місцевого самоврядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року, а пізніше - в Конституції УНР 1918 року, положення яких так і не були реалізовані. За радянських часів цей принцип рішуче заперечувався, він суперечив централізованому характеру радянської держави.

Конституція України 1996 року, у повній відповідності до вимог Європейської Хартії (поряд з такими фундаментальними принципами як народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділу державної влади тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України 1996 року дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:

• по-перше, відповідної засади конституційного ладу України;

• по-друге, специфічної форми народовладдя;

• по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішення питань  місцевого значення.

Згідно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Як специфічна форма реалізації належної народові влади місцеве самоврядування:

1) має особливого суб'єкта - територіальну громаду, тобто, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо та через органи місцевого самоврядування;

2) займає окреме місце в політичній системі (в механізмі управління суспільством та державою). Проте слід зауважити: навіть якщо місцеве самоврядування, його органи, і не входять до механізму державної влади - це не означає його повної автономності від держави, державної влади. Взаємозв'язок місцевого самоврядування з державою досить тісний і знаходить свій вияв у тому, що, по-перше, і місцеве самоврядування, і державна влада мають єдине джерело - народ (ч.1 ст. 5 Конституції України); по-друге, органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади (ст. 143 Конституції України) і стан їх реалізації контролюється відповідними органами виконавчої влади.

3) має особливий об'єкт управління - питання місцевого значення, перелік яких у вигляді предметів відання органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначено в Законі України від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні".

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, стаття 143 якої передбачає, що територіальні громади села, селища, міста:

• безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;

• затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;

• затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;

• встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону;

забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Деталізуються та конкретизуються повноваження місцевого самоврядування в Законі "Про місцеве самоврядування в Україні", в галузевому законодавстві та в інших правових актах.

Переважна більшість повноважень місцевого самоврядування здійснюється через представницькі органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.

За своєю структурою повноваження місцевого самоврядування включають:

а) власні (самоврядні) повноваження – ті права і обов’язки, які визнає за суб’єктами місцевого самоврядування держава і які забезпечують самостійне вирішення населенням питань місцевого значення;

б) делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом з одночасною передачею необхідних матеріальних і фінансових ресурсів, реалізація яких підконтрольна органам державної виконавчої влади.

Територіальні громади, як первинні суб'єкти місцевого самоврядування, правомочні безпосередньо розглядати та вирішувати будь-яке питання, віднесене до самоврядних повноважень.

Місцеве самоврядування є не тільки гарантованим державою правом, реальною здатністю та багатогранною соціально-корисною діяльністю, а й певною соціальною системою (самоорганізацією) або тим організаційно-правовим механізмом, завдяки якому територіальні громади безпосередньо і через обрані ними органи здійснюють функції та повноваження місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані є сукупністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна територіальна громада або її складові частини здійснюють завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів системи місцевого самоврядування відносить:

-територіальну громаду;

-сільську, селищну, міську раду;

-сільського, селищного, міського голову;

-виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

-районні в місті ради, які створюються у містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради;

-районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

-органи самоорганізації населення.

Основним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна громада.

За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є неоднорідною - її складають жителі села, селища, міста, які мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є активними суб'єктами місцевого самоврядування. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаченими Конституцією України, законами України та статутами територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Представницькі органи місцевого самоврядування — ради — є колегіальними органами загальної компетенції. Порядок їх формування безпосередньо залежить від існуючого в Україні адміністративно-територіального устрою.

За своїми соціально-територіальними ознаками, адміністративно-територіальні одиниці поділяються на населені пункти, які є просторовою основою для формування і функціонування рад базового рівня, та регіони, які є просторовою основою для організації та діяльності регіональних представницьких органів місцевого самоврядування.

Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування формуються на підставі існування місцевого (базового) та регіонального рівнів.

Базовий рівень включає сільські, селищні, міські та районні у місті ради, які утворюються на території сіл, селищ, міста районного, обласного, республіканського значення, міста, що має спеціальний статус (Київ та Севастополь), та районів у містах.

Регіональний рівень місцевих рад представницьких органів місцевого самоврядування включає як елементи цієї системи обласні та районні ради, що утворюються на території відповідних областей і районів.

Відмінності між цими двома рівнями досить чітко визначені у пунктах 1 і 2 ст. 10 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в інтересах всіх функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, цим та іншими законами.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, місту межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Головною посадовою особою територіальної громади села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста відповідно є сільський, селищний, міський голова який обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення є органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети). Основними завданнями цих органів є: 1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; 2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Децентралізація влади на рівень територіальних громад та обраних ними інституцій вимагає формування повноцінної системи місцевого самоврядування. А ефективність діяльності такої системи значною мірою визначається політикою держави відносно неї, системою взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 


Правовий статус депутата місцевої ради

 

Основним складовим елементом системи місцевого самоврядування в Україні є представницькі органи, як головні носії  самоврядних повноважень.

Вони утворюються з метою виконання завдань і функцій місцевого самоврядування і становлять сукупність фізичних осіб, які наділяються згідно із законом спеціальним статусом – депутата місцевої ради.

Згідно із Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Основи статусу депутатів місцевих рад закріплені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" від 11.06.2001 року, іншими законами України. У тому числі його права, можливості, обов'язки розписуються регламентом ради поточного скликання та Статутом громади.

Відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 30 серпня 2010 р. депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України ( "Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними").

При цьому слід відмітити, що законом не передбачено цензу постійного проживання на території відповідних сіл, селищ, міст протягом певного терміну, де проводяться місцеві вибори.

Депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної громади в представницькому органі місцевого самоврядування та у взаємовідносинах з іншими суб'єктами конституційно-правових відносин, представником виборців свого виборчого округу та рівноправним членом місцевої ради.

Депутат місцевої ради наділений особливим конституційно-правовим статусом, основу якого складають різного роду повноваження щодо здійснення місцевого самоврядування, закріплені Конституцією та законами України.

Структурними елементами конституційно-правового статусу депутата місцевої ради виступають правосуб'єктність; функції, права та обов'язки; термін виникнення і припинення дії депутатського мандату; гарантії депутатської діяльності; відповідальність.

Статус депутата місцевої ради - це набір додаткових прав і можливостей, а також і обов'язків, які відрізняють депутата, як обраного виборцями представника, від інших виборців, що його таким представником обрали. Інакше кажучи, виборці наділяють додатковими повноваженнями, можливостями, правами одного з_посеред себе для того, що він представляв їхні інтереси.

Для суспільства ж, в широкому значенні питання "статусу депутата" - одне з найцікавіших. В реаліях України щойно обраний депутат часто реально пізнає всю вагу і можливості депутатського мандату вже після його отримання. Найкраще, якщо повноту статусу депутат відчує одразу в перший рік своєї праці. Інколи депутат може так і не усвідомити всієї сили депутатського мандату та його можливостей змінити життя своїх виборців протягом усієї каденції.

Відповідно до ст.4 п.2 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради наступного скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Дострокове припинення повноважень може бути автоматичним або за рішенням відповідної ради.

Автоматичне припинення повноважень відбувається у разі: відкликання депутата виборцями, втрати депутатом громадянства України; обрання або призначення депутата на посаду, зайняття якої за законом несумісне з виконанням депутатських повноважень; обрання його депутатом іншої ради; визнання судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім; набрання чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом. Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/98 від 13.05.1998 р. за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково без прийняття рішення відповідної ради.

У разі дострокового припинення повноважень, а також смерті депутата місцевої ради, проводяться вибори депутата замість вибулого. Вони призначаються не пізніш як за 90 днів до дня виборів.

Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата який вибув, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

Свої повноваження депутат місцевої ради здійснює не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Він може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь. Проте, замість депутата ніхто не може голосувати.

 

Обмеження депутата місцевих рад. Депутат місцевої ради не може бути суддею або арбітром, не може використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю. Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї ради.

Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

 

 

 

 


Організація роботи депутатів місцевих рад

 

Зміст депутатської діяльності визначається через такі елементи статусу як функції та повноваження. Під функціями депутатів місцевих рад слід розуміти основні напрями їх діяльності як повноважених представників територіальної громади та рівноправних членів відповідної ради, які знаходять свій вираз та конкретизацію у правах і обов’язках, визначених Конституцією України і законами України щодо здійснення місцевого самоврядування.

Формування та послідовність виникнення функцій залежить від завдань, що постають перед депутатами в процесі їх депутатської діяльності, від потреб та інтересів виборців, економічних можливостей адміністративно-територіальної одиниці тощо.

Критеріями класифікації функцій депутатів місцевих рад можна виділити:

1) об'єкти впливу або сфери діяльності. А саме, залежно від того, в якій сфері суспільних відносин реалізуються депутатські повноваження функції поділяються на: політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні;

2) за засобами і методами депутатської діяльності функції поділяються на: представницькі, нормотворчі, організаційні, контрольні, бюджетно-фінансові, інформаційні.

 

Основною формою роботи депутата є його участь в роботі ради.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, виконувати рішення ради та її органів, має право брати участь в засіданнях виконавчих органів ради.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат зобов'язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян;вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

Мандат депутата місцевої ради є імперативним: виборці можуть давати накази своїм депутатам, а депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним.

Місцева рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень і доручень ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми висновками мандатної комісії або комісії з питань депутатської діяльності та етики може прийняти рішення про часткове або повне позбавлення його на певний період щомісячних виплат як депутата (якщо такі є), повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

Підготовка і здійснення звітів депутата місцевої ради перед виборцями є одним із важливих методів комунікацій депутата з територіальною громадою і виборцями.

Порядок організації і проведення звітів депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічей з ними визначається статтею 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», у якій, зокрема, зазначається, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів зобов’язаний повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їхніх звітів (зустрічей) перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради.

 Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

У звіті обов’язково повинна зазначатися інформація про:

- кількість отриманих звернень громадян на прийомах у депутатських приймальнях, зустрічах з виборцями;

- кількість поданих депутатських звернень і запитів (при цьому, важливо зосередити увагу виборців на найбільш значущих питаннях, які були вирішені депутатом);

- кількість депутатських комісій та сесій відповідної ради, на яких був присутній депутат, та конкретні ініціативи, які надходили від депутата під час їх засідання;

- підготовлені й реалізовані депутатом проекти рішень (при цьому, важливо зосередити увагу виборців на вирішенні найбільш важливих і значущих для територіальної громади проблемних питань);

- діяльність депутата у сфері контролю виконавчого органу, де мають бути подані конкретні приклади виявлення або недопущення дій посадовців, які могли б мати негативні наслідки для інтересів територіальної громади;

- надання конретної матеріальної допомоги з депутатського фонду;

- інші приклади успішної і ефективної діяльності депутата.

Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, а також органів самоорганізації населення.

Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, надані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

 

 

 

Повноваження депутата місцевої ради

 

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами.

Класифікація повноважень депутатів місцевих рад може здійснюватися за різними критеріями. Головними із них є функціональна спрямованість депутатської діяльності на безпосереднє забезпечення життєдіяльності територіальної громади і вирішення питань місцевого значення.

Функції та повноваження депутатів місцевих рад реалізуються за допомогою певних організаційних та правових форм діяльності. Організаційно-правові форми здійснення депутатами функцій та повноважень будуть визначатися, перш за все, напрямками депутатської діяльності.

Депутати місцевих рад здійснюють свою діяльність в двох напрямах, а саме:

- діяльність у виборчому окрузі;

- діяльність у представницькому органі місцевого самоврядування, до якого депутата обрано.

Повноваження депутата у раді є багатоманітними і стосуються як внутрішньоорганізаційних аспектів діяльності ради, так і виконання нею своїх повноважень як представницького органу місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради користується правом голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Крім того, депутат місцевої ради має право:

– обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

– пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

– вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

– вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

– висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

– порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

– брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

– вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції відповідної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

– виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

– оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

 

Щоб  зробити свою роботу ефективнішою - депутат може

особисто:

• писати листи, звернення, готувати запити;

• виступати автором проектів рішень, доповнень, подавати пропозиції до рішень ради;

• відвідувати засідання, наради, робочі консультації виконавчих органів;

• спілкуватися із ЗМІ;

• проводити прийоми, зустрічі з виборцями, тощо;

через співпрацю з іншими депутатами:

• проводити необхідні рішення через засідання постійних комісій ради;

• організовувати роботу через фракцію, депутатську групу;

• впливати на розподіл керівних посад в раді;

• визначати правила і процедури в раді через регламент і нормативні документи;

• співпрацювати в лобіюванні;

• знаходити міжфракційне порозуміння для досягнення спільних цілей.

 

через партію:

• просити про підтримку у вирішені питань колег_однопартійців на вищих рівнях;

• залучати партійців до роботи над проектами рішень ради;

• проводити моніторинг актуальних проблем громади, настроїв виборців;

• популяризувати власну політичну силу через виконання передвиборчої програми партії/блоку;

• створювати матеріально-технічну базу для роботи;

• відкрити офіційну партійно-депутатську приймальню.

 

через раду:

• ініціювати громадські слухання, обговорення, широкі консультації з виборцями;

• використовувати матеріально_технічну базу ради для здійснення депутатських повноважень: ксерокс, телефон, канцелярія, приміщення, тощо;

• здійснювати прямий моніторинг роботи всіх підрозділів та структур, що фінансуються радою;

• отримувати копії всіх необхідних документів та роз'яснення щодо зусиль, що докладаються з питань реалізації рішень ради;

• вносити пропозиції до плану роботу ради та постійних депутатських комісій.

 

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд до відповідних органів та посадових осіб, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції й зауваження, а також місцевого голову.

На пленарних засіданнях депутатів періодично інформують про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, наказів виборців, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

Депутат або група депутатів мають право на депутатський запит. Як правило, процедура підготовки та внесення депутатських запитів на сесії відповідних рад визначається регламентом ради.

Депутатський запит є виключною перевагою депутата. Це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Законодавство чітко визначає, що депутат має право підготувати і подати депутатський запит увипадках:

- якщо установи та організації тривалий час зволікають, або ухиляються від виконання своїх обов’язків, чим наносять значну шкоду територіальній громаді;

-якщо необхідності звернути увагу ради на проблеми окремих виборців, членів територіальної громади, які потребують негайного вирішення, фінансової підтримки тощо.

Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.

Закон не передбачає особливих вимог щодо форми депутатського звернення чи запиту. Практичний досвід свідчить, що переважно у цих документах необхідними є такі елементи:

1. Прізвище, ім'я, по батькові керівника органу, до якого подається звернення (запит) або окремої посадової особи.

2. Короткий виклад суті порушеного питання (якщо має місце очевиднее порушення закону - зазначення статті закону, який порушується).

3. Вимога здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до компетенції органу, до якого подається звернення.

4. Вимога надання відповіді у встановлений термін.

5. Вимога надіслати копію відповіді на звернення (запит) іншим особам (у разі, якщо депутат подає звернення (запит) не за власною ініціативою, а на прохання інших осіб, наприклад, виборців).

6. Додатки до звернення (обґрунтовуючі матеріали, звернення виборців тощо).

7. Дата та підпис депутата.

 

Депутатське запитання - це спосіб здобуття депутатом інформації або роз'яснення з проблем, які відносяться до відання ради.

На відміну від запиту, депутатське запитання не включається до порядку денного, не обговорюється, а рішення по ньому радою не приймається.

Відповідь на запитання за бажанням депутата може бути оголошена на сесії або представлена депутату в індивідуальному порядку.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону.

У разі надання раді недостовірної інформації при відповіді на депутатський запит або запитання або у разі неподання такої інформації у встановлений строк рада може прийняти рішення про звернення до керівника відповідного органу про застосування дисциплінарної або іншої, передбаченої законом, відповідальності щодо посадових осіб, на адресу яких був направлений запит з наступним інформуванням ради про вжиті до таких осіб заходи.

Рада вправі також зобов'язати орган або посадову особу надати до встановленого строку звіт про виконання рішення по депутатському запиту.

За результатами розгляду депутатського запиту і відповіді на нього на сесії приймається рішення, в якому зазначаються конкретні виконавці і строки виконання.

Депутатський запит, відповідь на нього і прийняте радою за результатами розгляду запиту рішення можуть бути опубліковані у друкованому органі ради за рішенням, прийнятим на сесії.

Контроль за проходженням запиту і ходом виконання прийнятого по ньому рішення здійснює визначений радою працівник ради, а також депутат або група депутатів, які подали депутатський запит.

Депутат, який подав на розгляд пленарного засідання запит, вправі проінформувати на наступному засіданні про виконання прийнятого по запиту рішення.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Місцева рада та її органи мають сприяти депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи місцевих рад. Місцева рада забезпечує депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з правових питань, надає можливість депутатам ознайомитися з рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації.

Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції відповідної ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об’єднань громадян. За дорученням ради або її органу, а також голови ради депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат доповідає раді, або її органу, або голові ради, за дорученням яких здійснювалась перевірка.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати усунення виявлених недоліків і порушень керівникам (власникам) підприємств, установ, організацій і органів, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У необхідних випадках він може звернутися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.

Посадові особи державних органів, органів самоврядування і об’єднань громадян, адміністрація підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також працівники міліції, до яких звернуто вимогу депутата, зобов’язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в разі необхідності – до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата. У разі невжиття заходів посадові особи, до яких звертався депутат, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.

 

Не менш значною за обсягом компетенцією наділений депутат і в своєму виборчому окрузі. Володіючи представницьким мандатом, депутат місцевої ради зобов’язаний підтримувати постійний зв’язок зі своїми виборцями, регулярно інформувати їх про роботу ради, про виконання планів і програм економічного й соціального розвитку, місцевих екологічних програм, рішень ради і наказів виборців, брати участь в організації виконання законів, рішень ради та її органів, у масових заходах, що проводяться на території виборчого округу, вивчати громадську думку, потреби населення, інформувати про них раду, вдаватися до інших необхідних дій для задоволення колективних потреб та законних вимог громадян.

У своїй роботі у виборчому окрузі депутат спирається на допомогу органів територіальної самоорганізації громадян, трудових колективів, органів об’єднань громадян.

Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів для їх правильного і своєчасного вирішення, здійснює прийом громадян. Він може направляти одержані звернення громадян до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата. Депутат вивчає причини, які породжують скарги, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до місцевої ради, державних органів, органам об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій.

Депутат місцевої ради періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради, до якої його обрано, перед виборцями і перед колективами та об’єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу колективу або об’єднання громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також на вимогу зборів виборців. Звіт депутата проводиться на зборах виборців відповідного виборчого округу, а також на зборах (конференціях) трудових колективів, об’єднань громадян, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звіту депутат інформує раду або у встановленому нею порядку її органи.

Депутатові забезпечуються необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями. Для цього місцева рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями, своєчасно забезпечує їх довідковими та інформаційними матеріалами, необхідними для звіту, а виконавчі комітети місцевих рад, місцеві державні адміністрації, адміністрації підприємств, установ, організацій, органи об’єднань громадян, де проводиться звіт депутата, виділяють приміщення для проведення зборів, сповіщають про час і місце їх проведення виборців, а також вживають інших заходів, що сприяють депутату в його роботі у виборчому окрузі. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються засобами масової інформації. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів перед виборцями, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

Депутат зобов'язаний також брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

Депутат місцевої ради на території ради, до якої його обрано, може брати участь з правом дорадчого голосу у роботі інших місцевих рад та їх органів. У своєму виборчому окрузі депутат може брати участь з правом дорадчого голосу в зборах колективів підприємств, установ, організацій, а також у засіданнях органів територіальної самоорганізації громадян і зборах громадян за місцем проживання.

Депутат зобов'язаний вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні.

У питаннях депутатської діяльності депутат місцевої ради користується правом безперешкодного відвідування на території відповідної ради державних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також правом невідкладного прийому їх керівниками та іншими посадовими особами.

Керівники підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідної ради, на прохання депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.

Порядок відвідування депутатами підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов’язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними законодавчими актами.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

 

Організація роботи депутатських груп та фракцій

 

 

Крім індивідуальних, існують і колективні форми діяльності депутатів місцевих рад.

Важливе значення у роботі місцевих рад відіграють депутатські об’єднання: депутатські групи і депутатські фракції. Загальні принципи формування та діяльності депутатських груп і фракцій регулюються ст.ст. 25-28 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Більш детально порядок формування та діяльності депутатських об'єднань фракцій визначається в регламентах представницьких органів місцевого самоврядування.

Принципи функціонування депутатських груп та фракцій не повинні суперечити засадам депутатської діяльності.

Депутат ради може входити до складу тільки однієї депутатської групи (фракції). Голова ради та його заступник не можуть входити до складу жодного депутатського об'єднання.

Керівники депутатських груп і фракцій обираються на їх засіданнях. Вони складають розклад засідань, забезпечують відвідання засідань і сесій ради членами об’єднання, стежать за тим, щоб члени були поінформовані і голосували відповідно до лінії фракції чи групи, представляють об’єднання у відносинах з органами публічної влади, засобами масової інформації і громадянами.

Для координації дій депутатських груп, вирішення спірних питань, які можуть виникнути при здійсненні ними своєї діяльності, рада може утворювати узгоджувальну раду, до складу якої входять уповноважені представники депутатських груп.

Узгоджувальна рада може збиратися на свої засідання за власною ініціативою, за пропозицією голови ради чи його заступника, або, у разі необхідності, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні ради.

Рішення узгоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

 

 


Депутатські групи

 

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть об'єднуватися в депутатські групи.

Депутатська група - це об’єднання депутатів, засноване на їхній взаємній згоді за ознакою єдності територій їх виборчих округів, спільності проблем, які вони вирішують, чи за іншими ознаками, для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах.

У відповідності до ст. 26 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутатська група може бути сформована у будь-який час протягом строку повноважень відповідної місцевої ради цього скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, що виявили бажання увійти до її складу. Для реєстрації депутатська група в сільській, селищній раді повинна складатися не менше ніж із трьох депутатів; в районній, міській, районній в місті, обласній, Київській і Севастопольській міський раді - не менше ніж із п’яти депутатів. Депутати місцевої ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група вважається зареєстрованою з моменту прийняття рішення про її створення на пленарному засіданні ради. Група створюється на зборах депутатів за їх ініціативою. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх депутатів і не є обов'язковими для депутатів, які входять до складу групи.

Створена група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про утворення депутатської групи із вказівкою її назви, персонального складу і партійної приналежності членів групи і депутатів, що уповноважені представляти групу.

Інформація про зареєстровані депутатські групи ради доводиться до відома депутатів головою ради на пленарному засіданні і публікується в засобах масової інформації.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідної місцевої ради. Діяльність депутатської групи може бути припинена: у випадку вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено законом; у випадку прийняття депутатами місцевої ради, що входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи; після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу, чи строку повноважень відповідної місцевої ради.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутатів ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

До повноважень депутатської групи належать: попередній розгляд проектів актів, які виносяться на розгляд ради; узагальнення по ним пропозицій; надання допомоги депутатам у проведенні звітів, прийомі виборців, розгляді звернень громадян; сприяння зв'язкам депутатів з органами самоорганізації населення та об'єднаннями громадян, з керівниками підприємств, організацій, установ; організація проведення загальних зборів громадян, місцевих ініціатив територіальної громади, громадських слухань тощо.

Керівник депутатської групи або особа, яка його заміщує, має право висловлювати думку групи на пленарному засіданні, в органах ради, виступати від імені групи з заявами, зверненнями, брати участь в погоджувальних нарадах тощо.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутатів ради, передбачених Законом про статус депутатів місцевих рад. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою. Рада сприяє роботі зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

 

Депутатські фракції

 

Відносно новим явищем у внутрішній організації представницьких органів місцевого самоврядування є депутатські фракції. Традиційно депутати місцевих рад об’єднувалися в депутатські групи за територіальним або за цільовим принципом. В об’єднанні депутатів у фракції присутні політичні мотиви. Останнім часом вони істотно впливають на нормотворчу діяльність представницького органу місцевого самоврядування.

Депутатська фракція - це об’єднання депутатів ради, яке засноване на єдності поглядів і партійному членстві. У відповідності до п. 1 ст. 26 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” чисельність депутатської фракції в сільській, селищній раді повинна складати не менше ніж три депутати; в районній, міській, районній в місті, обласній, Київській і Севастопольській міських радах - не менше ніж п’ять депутатів. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати місцевої ради, які підтримують її політичну спрямованість.

Депутат місцевої ради може входити до складу тільки однієї фракції. У відповідності до п. 2 ст. 27 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” створення депутатської фракції, на відміну від створення депутатської групи, має заявний характер. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводитися до відома депутатів місцевої ради головуючим на пленарному засіданні ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на відповідного сільського, селищного, міського голову, голову районної в місті, районної, обласної ради.

Кількість депутатських фракцій теж суттєво відрізняється в різних радах, але цей факт залежить вже не від волевиявлення депутатів, а від волевиявлення виборців. Оскільки залежно від того, яка кількість партій (блоків) подолала виборчий бар’єр, така кількість фракцій і буде утворена в раді.

Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутатів до неї, виходу або виключення з неї визначаються рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради, та Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному даним Законом.

Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом місцевої ради.

Кожна депутатська фракція реєструється, для чого на ім'я голови ради надсилається письмове повідомлення про створення депутатської фракції, підписане персонально депутатами із зазначенням назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної приналежності членів фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

Реєстрація здійснюється шляхом оприлюднення головою ради на пленарному засіданні документів, зазначених у Регламенті. Список членів депутатської фракції після реєстрації поширюється серед депутатів. Про зміни у складі депутатської фракції)її уповноважений представник письмово повідомляє голову ради.

У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим від установленої кількості, вона на черговому пленарному засіданні оголошується головою ради розформованою, якщо за час, що минув до пленарного засідання, кількісний склад не стане відповідати встановленій кількості.

Повноваження фракції аналогічні до повноважень депутатської групи, визначаються в Положеннях про депутатські фракції (там, де вони створюються), з урахуванням особливостей, які пов'язані з об'єднанням у фракціях депутатів на основі їх партійної належності.

Депутатські групи та фракції мають право:

 на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

 

Організація роботи постійних комісій місцевих рад

 

Місцеві ради усіх рівнів, виконуючи функції представницьких органів місцевого самоврядування, спрямовують визначені законом і набуті практикою різноманітні форми та засоби своєї діяльності на забезпечення належного вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Постійне вдосконалення організації діяльності рад обумовлюється тими повноваженнями, які згідно з чинним законодавством має здійснювати кожна рада, реаліями відповідного етапу розвитку країни та необхідністю розв’язання повсякденних проблем конкретного регіону, населеного пункту.

Основними організаційними формами діяльності місцевих рад є: сесії; окремі та спільні засідання постійних комісій, підкомісій і робочих груп; засідання президій обласних, районних рад; засідання тимчасових контрольних комісій; персональна робота голови ради, секретаря, заступників голови ради; робота депутатів у виборчих округах; участь голови ради чи депутатів у загальних зборах громадян за місцем проживання; участь депутатів з правом дорадчого голосу в засіданнях інших місцевих рад та їх органів, органів самоорганізації населення; звіти сільського, селищного, міського голови перед територіальною громадою, депутатів перед виборцями.

Проведення пленарних засідань - найважливіша частина роботи місцевої ради. У відповідності до Закону про місцеве самоврядування, на пленарних засіданнях розглядаються і вирішуються найважливіші питання, віднесені до відання представницьких органів місцевого самоврядування. Від пленарних засідань місцевих рад, про які зазначалося вище, необхідно відрізняти засідання їхніх робочих органів - постійних і тимчасових комісій, а також засідання депутатських об’єднань - депутатських груп і депутатських фракцій.

Основним робочим органом місцевої ради є її постійні комісії.

Відповідно до законодавства України про місцеве самоврядування постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії не підмінюють раду - вони сприяють раціоналізації і поліпшенню її роботи, використовуючи вигоди спеціалізації. Вони створюються з того приводу, що рада як єдине ціле являє собою занадто громіздкий орган для плідного обговорення проблем, що стоять перед нею, якщо тільки вони не були попередньо розглянуті менш крупною організацією. У той же час постійні комісії необхідні для ефективного виконання окремими депутатами своїх депутатських повноважень. Очевидно, що депутат, який поєднує свою роботу в місцевій раді з основною виробничою чи службовою діяльністю, реально не в змозі заглибитися в сутність обговорюваних проблем. Його діяльність є більш ефективною, якщо він діє у складі постійної комісії.

Утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій та заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує, є виключною компетенцією ради, тобто закон чітко вказує, що це органи ради.

Як робочі органи ради, постійні комісії усією своєю роботою покликані сприяти її діяльності. Завдання постійних комісій похідні від завдань ради. Діяльність постійних комісій є органічною частиною діяльності відповідного представницького органу місцевого самоврядування.

Вони є органами на які покладається реалізація трьох основних напрямків діяльності: номінаційної, контрольної функції та функції попереднього опрацювання питань, що виносяться на розгляд сесії.

Не пізніш як на другій сесії затверджується Регламент роботи відповідної ради, а також Положення про постійні комісії ради. Ці документи є основою для організації роботи комісій.

Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень, у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії встановлюється відповідною радою в залежності від кількісного складу відповідної ради, переліку комісій, що створюються. Мінімальний склад постійних комісій - п'ять депутатів.

Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою ради.

Обрання голів постійних комісій ради здійснюється за списком у цілому. Список для обрання голів постійних комісій ради за проектом рішення повинен містити:

_ назви всіх постійних комісій;

_ прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів;

_ дані про їх партійну належність;

_ назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.

Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії може за бажанням надаватись слово для виступу та відповідей на запитання. У разі вибуття голови постійної комісії голова ради за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує іншу кандидатуру на цю посаду.

Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) головою ради;

2) секретарем ради;

3) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

4) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості;

5) за рішенням фракції, членом якої є даний депутат.

Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинне містити відомості про причини відкликання.

Депутат ради (усіх рівнів) може бути членом лише однієї комісії. До складу комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники. Всі інші питання її побудови вирішуються відповідною комісією.

Постійні комісії відкритим голосуванням обирають секретаря комісії. З огляду на невеликий склад комісій сільська рада може не обирати заступника голови комісії. Його функції доручено виконувати секретареві ради.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Основною організаційною формою діяльності постійних комісій місцевих рад є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як 1/2 від загального складу комісії. Засідання комісії, як правило, відкрите, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. За розпорядженням відповідного місцевого голови кожній комісії для проведення засідань надається приміщення, створюються необхідні умови для її діяльності.

Дані комісії є структурним елементом ради, створення яких обумовлено об’єктивною необхідністю попереднього вивчення конкретних питань при невеликому і кваліфікованому складі учасників.

Вони є допоміжними органами представницьких органів місцевого самоврядування. Їх юридична природа полягає в тому, що вони розглядаються як органи рад, які своєю діяльністю забезпечують повноцінне функціонування представницьких органів. Відповідно до ст.14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Депутатська комісія у період між черговими та позачерговими сесіями і в період після оголошення дати проведення сесії ради виконує дещо різні функції. Зокрема під час проведення сесій постійні депутатські комісії обговорюють конкретно визначені проекти рішень, що будуть незабаром розглянуті в сесійній залі.

Натомість у міжсесійний період комісії виконують функції органів ради, що діють у відповідності до правил та процедур, встановлених самою радою. При цьому рівень можливостей такого органу дуже часто залежить не від обсягу повноважень, наданих Регламентом чи наприклад Статутом громади, а від активності кожного депутата - члена комісії. Адже на практиці постійна депутатська комісія - це постійно діючий орган по відстоюванню інтересів як окремого депутата, так і депутатської групи/фракції загалом у проведенні політики, спрямованої на виконання передвиборчої програми. Саме через комісію, депутати мають змогу порушувати те чи інше питання, поглиблено вивчати його, напрацьовувати проекти рішень, залучаючи необхідних спеціалістів, що працюють в раді.

Характеризуючи правову природу та роль постійних комісій в структурі місцевої ради слід відзначити ряд їх ознак. Зокрема, вихідною ознакою виступає те, що вони є колегіальними органами, оскільки їхнє засідання є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше як половина членів від загального складу, а висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів обраного складу членів комісії.

За способом утворення постійні комісії є виборними, оскільки безпосереднє їх формування здійснюється радами шляхом виборів з числа депутатів ради. Важливою ознакою комісій місцевої ради є їх постійний характер діяльності, тобто комісії створюються на строк повноважень представницьких органів, який становить 5 років. Такий термін існування постійних комісій зумовлює підвищення рівня компетентності членів цих комісій, сприяє досконалому вивченню багатьох питань, що виникають на місцевому рівні, а також знаходженню ефективних рішень, а це, в свою чергу, сприяє посиленню їх ролі в системі місцевого самоврядування. З іншого боку, у Регламентах рад, в Положеннях про постійні комісії, як правило, передбачено можливість ініціювання перед радою питання про ліквідацію, реорганізацію комісії (комісій) з ряду причин.

Постійним комісіям представницьких органів місцевого самоврядування властива ще одна ознака, а саме: функціонально-галузева. Ця ознака полягає в тому, що кожна з них "відає" тією галуззю, яка визначається за назвою самої комісії.

Місцеві ради самі визначають кількість, функціональну спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій.

Законодавець не дає вичерпного переліку постійних комісій, а залишає право формування видових комісій за представницькими органами, оскільки вони найкраще орієнтуються в тій ситуації, яка склалась на відповідній території. Кількість постійних комісій в місцевих радах може бути різною. Традиційно - від 3-5 у сільських-селищних радах, до 20 у обласних радах. Упродовж періоду своїх повноважень рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їх персонального складу, обирати голів комісій.

Детальна регламентація правового статусу постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування здійснюється на рівні підзаконних правових актів – Регламенту відповідної ради та Положення про постійні комісії, що приймаються представницькими органами на місцях. Таке правове регламентування відповідає механізму створення комісій, оскільки вони формуються безпосередньо радами всіх рівнів.

За загальним правилом, депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Виняток зроблено лише для голів постійних комісій обласних рад з питань бюджету, які можуть працювати в раді на постійній основі за її рішенням. Всі члени комісії користуються рівними правами.

Комісії, як допоміжні органи рад, покликані виконувати номінаційну, підготовчу і контрольну функції.

В межах номінаційної функції постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Контрольна функція постійних комісій насамперед виявляється у тому, що вони за дорученням ради, голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки вони подають рекомендації на розгляд керівників підконтрольних органів, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Крім того, постійні комісії ради здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Однак основною функцією постійних комісій є вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, які належать до відання ради. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.

Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату чи в окремих випадках секретар комісії. У вигляді додатків до протоколу додаються ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, які не погоджуються з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії. Один примірник підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий - у справах комісії. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються протягом усього строку діяльності ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання – передаються до архіву. Діловодство комісії забезпечує її голова та секретар.

Всі рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Робота комісій може бути плідною, коли вона на достатньо високому рівні врегульована місцевими нормативними актами (ретельно виписаним Регламентом ради і Положенням про комісії ради). Ще однією гарантією плідної роботи в цьому напрямку є планування роботи постійної комісії.

Будь-яка праця повинна плануватися. Дуже часто депутатські комісії не мають планів власної роботи у період між сесіями ради. В результаті комісії збираються нерегулярно, а тільки напередодні пленарних засідань. І в переважній більшості збори комісій є непідготовленими, а питання, які виносяться на розгляд, невивчені належним чином всіма членами комісії. А зібравшись один-два рази по непідготовленому питанню, або не досягнувши на засіданні жодного консолідованого рішення, у депутатів одразу складається психологічне враження про "рутинність", "неспроможність" та навіть "непотрібність" комісій як органів ради. Спочатку в статусі і в реальній реалізації втрачає комісія, а пізніше, разом з нею і депутат.

Необхідно розробити план роботи комісії, план виїзних засідань у відповідності до побажань членів комісій, а також домовилися між собою про формальні та неформальні правила співіснування. Досягнутих домовленостей слід неухильно дотримуватися.

Витоками наповнення змістом плану роботи комісій є:

актуальні проблеми розвитку територіальної громади;

плани роботи виконавчих органів ради з зазначенням тих питань, розгляд яких планується на пленарних засіданнях ради;

реалізація переліку обов'язкових рішень, які повинні бути прийняті радою для повноцінного функціонування територіальної громади відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

розробка Програми економічного та соціального розвитку громади;

вивчення основних показників Бюджету села, селища, району;

напрацювання цільових програм;

питання, віднесені законодавством України до компетенції ради відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

доручення виборців;

попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на сесію ради;

контроль виконання рішень ради (особлива увага – контролю виконання прийнятих радою Програм);

Ці напрямки і становлять складову основу перспективного плану роботи постійної комісії.

Для того щоб забезпечити "постійність" роботи комісій ради, використовуються різні методи. А саме, використовуються такі найпоширеніші форми:

1. Проведення прийомів громадян головами постійних комісій;

2. Створення консультативно-дорадчих органів при комісіях;

3. Надання комісіям окремих приміщень;

4. Закріплення за комісіями окремих працівників аппарату ради;

5. Затвердження окремих планів роботи комісій у позасесійний період.

Окрім потреби планування, також варто пам'ятати, що кожен депутат повинен "бачити себе" в цій комісії. Один із варіантів такого "проявлення" депутата в роботі по напрямках - створення підкомісій, де кожний напрямок комісії буде розбитий між депутатами, і кожний депутат буде мати і конкретну ділянку відповідальності, і відчує власну значимість.

Для координації роботи усіх постійних комісій у питанні здійснення контролю та для наявності статистичних даних інформація про перелік рішень, що стоять на контролі в комісіях, узагальнюється відповідальним за це працівником ради.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Головує на такому засіданні голова тієї комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. У випадку, коли результати голосування з окремих чи усіх рішень у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому відповідним положенням.

Від того, як буде організована робота постійних комісій, налагоджена системність у проведенні їх засідань, контролі за виконанням власних рішень і рішень ради, від дієздатності, оперативності в роботі комісій залежить результативність діяльності ради взагалі. Завдання постійних комісій похідні від завдань ради. Діяльність постійних комісій є органічною частиною діяльності відповідного представницького органу місцевого самоврядування.

Що ж стосується відносин постійних комісій однієї місцевої ради з іншими місцевими радами, то вони будуються на основі співробітництва, а не супідрядності.

Постійні комісії є тим засобом, завдяки якому представницький орган має об‘єктивну можливість отримувати підготовлені фахівцями проекти рішень та програм, що значно не лише полегшує, але й прискорює його роботу, допомагає належним чином реалізувати відповідні правові можливості, конструктивно організувати роботу ради та її органів.

 

Форми і методи роботи тимчасових контрольних
комісій рад

 

На виконання повноважень ради можуть також створюватись тимчасові контрольні комісії, які є органами ради, що обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Питання про утворення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом у порядок денний сесії ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Регламенти деяких рад визначають додаткові умови створення таких комісій.

Зокрема, в рішенні про створення тимчасової контрольної комісії повинні зазначатися назва комісії; мета і завдання комісії; порядок призначення її голови; персональний склад комісії; період часу діяльності комісії (на певний період) або на час виконання певної роботи; додаткові права (якщо це необхідно), делеговані радою комісії; витрати на кадрове, правове, матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення роботи комісії; об'єм коштів (їх джерела), які виділяються в розпорядження комісії для сплати робіт та послуг юридичних і фізичних осіб.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закритими. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Члени комісії можуть висловлювати особисту думку.

Тимчасова контрольна комісія у визначений радою строк надає останній письмовий звіт і пропозиції щодо роботи, яка виконана, а також підготовлені нею відповідні проекти актів ради та інші матеріали, які розповсюджуються серед депутатів.

Після обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях і на пленарному засіданні рада приймає рішення на підставі наданих комісією матеріалів або дає доручення комісії продовжити роботу з визначенням нових строків.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Президія (колегія) обласної, районної,  міської ради

 

Внутрішня організація представницьких органів місцевого самоврядування відрізняється наявністю президій (колегій) в обласних, районних, Київській міській радах, та їхньою відсутністю в сільських, селищних, міських, районних у містах радах.

Президія ради є дорадчим органом ради, який утворюється радою на весь строк повноважень ради.

До її складу входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських зареєстрованих груп і фракцій. Роботу президії організовує голова ради. Засідання президії ради скликаються в міру необхідності але не рідше ніж 1 раз на місяць. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засідання президії ради можуть бути запрошені інші депутати з наданням їм права дорадчого голосу.

Президія (колегія) ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд відповідної ради. Президії служать „штабом” представницького органу, допомагаючи організовувати його діяльність, координувати роботу депутатів, постійних комісій, налагоджувати взаємини ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади і населенням.

В міжсесійний період президія може надавати рекомендації з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у області, районі

Президія (колегія) ради ухвалює рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, віднесених до її відання, ухвалюються більшістю голосів від усього складу президії.

Ухвалення президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями, не допускається.

Процедура проведення засідань президії ради аналогічна до процедури роботи постійних комісій ради.

Забезпечує роботу президії ради виконавчий апарат ради.

Відсутність президій у структурі сільської, селищної, міської ради пояснюється відносно невеликою чисельністю депутатів цих органів.

 

Напрямки діяльності постійних комісій обласної ради

 

 

Постійна комісія обласної ради  з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування

 

 

1. Комісія, за дорученням ради або за письмовим зверненням депутата, групи депутатів, розглядає питання, пов'язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;

- контролює виконання рішень з питань відання постійної комісії обласної ради.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи ради та її органів;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- за рішенням обласної виборчої комісії з виборів депутатів обласної ради, готує проекти рішень з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;

- здійснює аналіз участі депутатів у роботі обласної ради, її органів та у багатомандатному виборчому окрузі, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або на розгляд ради;

- розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою області;

- вносить на розгляд ради питання щодо клопотань перед відповідними органами про присвоєння почесних звань та імен видатних діячів, згідно вимог чинного законодавства;

- вносить на розгляд ради питання щодо надання дозволу на використання символіки обласної ради суб’єктами, які звернулися з проханням та аргументацією щодо доцільності її використання;

- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів обласної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях обласної ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів та здійснює контроль за їх реалізацією;

- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення “Депутатського тижня” та Єдиного дня депутата в області;

- узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення Єдиного дня депутата та "Депутатського тижня", доводить їх до виконавців;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до компетенції комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань гласності, свободи слова та розвитку інформаційного простору області

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання державної політики щодо засобів масової інформації і в межах своєї компетенції подає рекомендації, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;

- контролює виконання рішень з питань відання постійної комісії обласної ради.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- подає пропозиції щодо підтримки засобів масової інформації, готує з цих питань проекти рішень та розпоряджень;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- сприяє розвитку інформаційного простору області;

- вивчає та подає свої висновки щодо висвітлення у засобах масової інформації державної політики в питаннях національного і духовного відродження;

- взаємодіє з політичними партіями та організаціями, об'єднаннями, творчими спілками, друкованими та електронними засобами масової інформації;

- вивчає та розглядає звернення, заяви, скарги з питань державної політики щодо засобів масової інформації, подає відповідні висновки та готує відповіді з цих питань;

- взаємодіє з релігійними організаціями;

- спільно з Комітетом з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України, творчими спілками виступає організатором творчих конкурсів щодо відзначення пам'ятних дат у житті українського народу, висвітлення у засобах масової інформації певних кампаній, тощо;

- аналізує соціологічні, експертні та інші напрацювання громадської думки;

- вивчає аналітичну інформацію з усіх аспектів діяльності політичних партій і громадських організацій області;

- сприяє організації та проведенню публічних заходів, „круглих столів”, „прямих ліній” та іншого з питань, що входять до її компетенції;

- спільно з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації координує роботу з розробки заходів і підготовки матеріалів, пов'язаних з політичними подіями в області;

- співпрацює з прес-службою обласної ради та з редакціями газет обласної ради “Вінниччина”, “Подолія” в питаннях висвітлення діяльності обласної ради ;

- заслуховує звіти головних редакторів газет, засновниками яких є обласна рада;

- співпрацює з головним управлінням з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, іншими управліннями, координує агітаційно-просвітницьку роботу в області з питань, що входять до компетенції комісії;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до компетенції комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

Постійна комісія обласної ради  з питань бюджету

 

1. Комісія з питань бюджету спільно з іншими профільними комісіями обласної ради, за дорученням ради або за власною ініціативою, вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою, вивчає питання, віднесені до відання ради:

- готує та вносить на розгляд сесії, президії обласної ради питання з проблем бюджету та фінансів;

- контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій обласної ради з питань бюджету;

- проводить аналіз відповідності проектів рішень обласної ради, президії, розпоряджень голови обласної ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення обласною радою надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

- співпрацює з іншими постійними комісіями ради, науковими установами, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, що стосуються обласного бюджету;

- регулярно інформує обласну раду про хід виконання обласного бюджету;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях обласної ради;

- при необхідності залучає правоохоронні та контролюючі органи, установи, а також вимагає від них надання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- спільно з іншими комісіями обласної ради, здійснює контроль за виконанням прийнятих обласною радою рішень щодо фінансування обласних цільових програм;

- контролює ефективність управління коштами обласного бюджету, законність і своєчасність руху коштів обласного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

- надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів обласного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки, розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до обласного бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, облдержадміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;

- надає методичну, консультативно-дорадчу допомогу органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у створенні та діяльності кредитних спілок;

- проводить попередній аналіз, до розгляду на сесії обласної ради, погоджень територіальних відділень Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;

- готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

- розглядає інші питання, які віднесені до відання обласної ради та комісії.

3. Засідання профільних постійних комісій з питань формування бюджету відбуваються у присутності начальника головного фінансового управління облдержадміністрації та представників постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Профільні постійні комісії призначають доповідачів для участі у засіданні постійної комісії з питань бюджету і передають свої зауваження, поправки до проекту обласного бюджету разом з окремою думкою членів комісій у постійну комісію з питань бюджету.

Поправки можуть бути лише такого змісту:

- скоротити статтю видатків (доходів);

- виключити статтю видатків (доходів);

- збільшити статтю видатків (доходів);

- додати нову статтю видатків (доходів).

Якщо профільна постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків чи скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на таку ж суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі непідтримання цих вимог, поправки до розгляду не приймаються.

Поправки до бюджету розглядаються в такому порядку:

- якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;

- якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіантів збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, тоді обговорюється і голосується текст поправки.

Постійна комісія з питань бюджету готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на пленарному засіданні сесії ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не пізніше, як за три дні до цього засідання.

 

Постійна комісія обласної ради з питань проведення економічних реформ, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку, звіти про виконання програм, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями і співдоповідями на пленарних засіданнях сесій.

2. Комісія, за дорученням ради, її голови та заступника голови вивчає діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних раді.

3. Комісія:

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та делегованих обласній державній адміністрації повноважень, в межах своєї компетенції;

- проводить аналіз стану соціально-економічного розвитку регіону;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення обласною радою надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- регулярно контролює та інформує обласну раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- аналізує стан виконання заходів, спрямованих на енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій в установах, організаціях та підприємствах області;

- спільно з іншими комісіями обласної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих обласною радою рішень щодо обласного бюджету в частині фінансування обласних цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку;

- співпрацює з постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку та євроінтеграції;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку;

- здійснює моніторинг щодо планування, підготовки, перегляду, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів обласної ради;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання.

4. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

Постійна комісія обласної ради з питань агропромислового комплексу

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, бере участь у здійсненні програм щодо розвитку сільського господарства, створенні умов для обслуговуючих підприємств, підприємств переробної промисловості агропромислового комплексу, а також сприяє рівноправному розвитку всіх форм власності на землю, майно та господарювання, ефективному використанню й охороні земель, готує висновки з цих питань виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;

- співпрацює з головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою, вивчає питання власних та делегованих обласній державній адміністрації повноважень щодо питань агропромислового розвитку області;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному кодексі України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення обласною радою надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та землекористувачів;

- спільно з постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку та євроінтеграції готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм і регіональних контрактів з виробництва, заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, збільшення надходжень від агропромислового комплексу до місцевих бюджетів;

- здійснює контроль за виконанням програми розвитку особистих селянських господарств області;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

- вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фермерських) та інших господарств області;

- вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та організаційних умов діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання;

- надає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села ;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу області;

- розглядає віднесені до її відання звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє в організації їх виконання;

- розглядає інші питання, які відносяться до її відання;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради

з питань регулювання комунальної власності та приватизації

 

 

1. Комісія з питань регулювання комунальної власності та приватизації, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає питання стосовно здійснення радою правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають в управлінні обласної ради, у тому числі:

- визначення доцільності, порядку, умов приватизації і відчуження об'єктів права комунальної власності;

- затвердження програми приватизації, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- виконання усіх майнових операцій, передачі об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здачі їх в оренду, продажу, купівлі, використання як застави, відчуження тощо.

2. Комісія:

- здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- співпрацює з управлінням спільної комунальної власності територіальних громад області та управліннями облдержадміністрації, організаціями та установами у питаннях одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних даних, необхідних для підготовки для розгляду на сесії обласної ради проектів рішень і розпоряджень голови обласної ради, здійснює контроль за їх виконанням;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президенту України;

- попередньо вивчає питання та готує висновки щодо надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають в управлінні обласної ради, у державну власність;

- погоджує призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- визначає доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- погоджує питання щодо відчуження, здачі в оренду, купівлі, передачі та списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- аналізує звіти про ефективність використання та хід і результати відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- за пропозицією сільських, селищних, міських рад вивчає питання щодо передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад;

- аналізує та готує для розгляду на сесіях обласної ради питання виконання облдержадміністрацією делегованих повноважень у частині управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- збирає, аналізує та узагальнює інформацію з питань, що належать до її компетенції, для розгляду на пленарних засіданнях сесії обласної ради, організовує слухання з цих питань;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій та президії обласної ради.

 

 

Постійна комісія обласної ради  з питань регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин

 

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає питання та бере участь у здійсненні земельної реформи, створенні умов для ефективного використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, майна та господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів;

- виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власної ініціативи, вивчає питання власних та делегованих обласній державній адміністрації повноважень щодо регулювання земельних відносин;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та надає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному кодексі України, Лісовому кодексі Україні та інших законодавчих актах України;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;

- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель;

- здійснює контроль за виконанням в області заходів земельної реформи;

- подає висновки щодо погодження місць розташування об’єктів;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та надає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

- подає погодження щодо вилучення та надання земельних ділянок для державних і громадських потреб;

- вивчає і подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фермерських) та інших господарств області;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин;

- у питаннях регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин, постійна комісія співпрацює з головним обласним управлінням земельних ресурсів;

- розглядає віднесені до її відання, звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації наказів виборців, сприяє в організації їх виконання;

- розглядає інші питання, які відносяться до її відання;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради  з питань освіти, культури та духовного відродження

 

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, культури та духовного відродження, подає свої рекомендації щодо розвитку музейної справи, готує висновки з цих питань виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- співпрацює з галузевими управліннями, бере участь у розробці регіональних комплексних та цільових програм, направлених на покращення освіти населення області, подає їх на затвердження сесії обласної ради і здійснює контроль за їх виконанням;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ, організацій системи освіти та культури, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

- розглядає та подає на розгляд пленарного засідання сесії ради проекти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти та культури;

- сприяє створенню умов для роботи закладів, установ і організацій системи освіти та культури, а також матеріально-технічного та фінансового їх забезпечення;

- сприяє проведенню інноваційної діяльності системи загальної середньої освіти;

- готує спільно з постійною комісією обласної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації подання для призначення та звільнення керівників закладів освіти, культури – об’єктів спільної власності територіальних громад області;

- бере участь у підготовці проектів цільових програм, сприяє розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури - об’єктів спільної власності територіальних громад області;

- сприяє забезпеченню охорони пам’яток історії та культури;

- взаємодіє з релігійними організаціями в питаннях національного і духовного відродження;

- сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери - об’єктів спільної власності територіальних громад області;

- розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення потреб та інтересів;

- здійснює контроль та координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

- здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності;

- подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

- розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської молоді, вивчає умови їх виховання, навчання;

- бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації;

- розглядає і вивчає питання національного та духовного відродження;

- розглядає питання соціального захисту осіб, у коло обов’язків яких входять питання національного і духовного відродження;

- співпрацює з виховними та навчальними закладами, незалежно від форми власності, в питаннях національного і духовного відродження;

- здійснює контроль за впровадженням музейної справи;

- вивчає, розглядає звернення, бере участь, здійснює контроль при проведенні вступних екзаменів в коледжах, вищих навчальних закладах незалежно від форм власності, подає з цих питань свої рекомендації раді та Міністерству освіти України;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері освіти, культури та духовного відродження;

- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до компетенції постійної комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я,
материнства і дитинства

 

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання охорони здоров’я, поліпшення демографічної ситуації в області, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік;

- співпрацює з управлінням охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо охорони здоров’я громадян області, які можуть забезпечуватись за рахунок бюджетних коштів і благодійних надходжень;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту сім’ї та ветеранів війни;

- готує спільно з постійною комісією обласної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації подання для призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров’я – об’єктів спільної власності територіальних громад області;

- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства;

- сприяє у наданні державної допомоги сім'ям з дітьми;

- здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними й іншими засобами, протезно-ортопедичними виробами, друкованими виданнями із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючою апаратурою та аналізаторами;

- здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпечення доступності медичної допомоги населенню;

- контролює виконання довгострокових програм з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє в організації їх виконання;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту населення і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами

 

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання соціального захисту населення, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- розглядає та надає висновки до проектів рішень ради щодо соціального захисту громадян похилого віку, які можуть забезпечуватись за рахунок власних коштів і благодійних надходжень;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

- співпрацює з галузевими управліннями обласної державної адміністрації у питаннях соціального захисту населення і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами;

- заслуховує звіти начальників управлінь облдержадміністрації в частині виконання делегованих повноважень щодо соціального захисту населення та прав споживачів;

- здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту пільгових категорій населення, в тому числі за дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;

- здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми;

- спільно з постійною комісією обласної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, розглядає подання для призначення та звільнення керівників закладів соціального захисту населення – об’єктів спільної власності територіальних громад області;

- сприяє у наданні державної допомоги сім'ям з дітьми;

- здійснює контроль за наданням інвалідам грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпеченням медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла-коляски, протезно-ортопедичні вироби, друковані видання із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючої апаратури та аналізаторів;

- здійснює контроль за наданням інвалідам побутового, торгівельного та іншого обслуговування;

- здійснює контроль за виконанням обласних програм, спрямованих на соціальний захист населення, його зайнятість;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

- розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

2. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій та президії обласної ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань роботи з молоддю, спорту і туризму

 

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає і вивчає питання молодіжної політики, питання розвитку фізичної культури, спорту і туризму, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку на розгляд сесії обласної ради комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

- співпрацює з управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- спільно з постійною комісією обласної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації розглядає подання для призначення та звільнення керівників закладів фізичної культури і спорту – об’єктів спільної власності територіальних громад області;

- розглядає та надає висновки про підсумки роботи з виховання молоді, розвитку її здібностей, професійної орієнтації;

- розглядає питання соціального захисту учнівської та студентської молоді, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вивчає умови їх виховання, навчання;

- сприяє розвитку видів спорту (підготовки спортсменів до участі в змаганнях, організації спортивних заходів тощо), здійснює контроль за реалізацією цих заходів;

- бере участь у перевірці стану роботи з фізичної культури і спорту в навчальних та позашкільних закладах, установах та організаціях;

- сприяє діяльності товариств, асоціацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, роботи з молоддю;

- контролює створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- здійснює контроль за забезпеченням розвитку мережі закладів фізичної культури, спорту і туризму;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері молодіжної політики, розвитку фізичної культури, спорту і туризму;

- контролює надання студентам, неповнолітнім громадянам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізичної культури і спорту;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань зміцнення законності і правопорядку, охорони прав людини

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

- попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб'єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;

- контролює дотримання Регламенту обласної ради, в тому числі здійснює моніторинг щодо планування, підготовки, перегляду, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів обласної ради;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

- контролює виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2006-2010 роки;

- співпрацює з Координаційно-методичною радою з правової освіти населення, правоохоронними органами та обласним управлінням юстиції в питаннях профілактики злочинності в області;

- заслуховує звіти керівників обласних структур щодо виконання ними рішень ради;

- звертається до кваліфікаційної комісії суддів про порушення дисциплінарного провадження щодо судді, який допускає вчинки та будь-які дії, що компрометують звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності;

- може звертатися з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд, в порядку нагляду, справ згідно з чинним законодавством України;

- бере участь в роботі конференцій (колегій) суддів, адвокатури, управління юстиції, управління Міністерства внутрішніх справ в області, прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів з питань, що належать до компетенції комісії;

- взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби Безпеки України, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;

- подає проекти рішень про формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та обрання кандидатур до кваліфікаційної і дисциплінарної комісій суддів;

- здійснює, відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, надання комунальних й інших послуг населенню, в межах визначених законом повноважень;

- надає консультації та юридичні висновки органам місцевого самоврядування, громадянам, об'єднанням громадян тощо;

- при необхідності, розглядає звернення громадян щодо дотримання законності при організаційно-правових основах боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув'язнення, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з корупцією й інших нормативних актів з цих питань;

- сприяє дотриманню вимог земельного законодавства;

- попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень;

- розглядає всі інші питання, які відносяться до відання комісії та обласної ради;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань охорони довкілля, раціонального використання надр

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання екології та раціонального природокористування, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- здійснює контроль за забезпеченням реалізації екологічної політики, екологічних прав громадян, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, відтворенням лісів;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- в питаннях охорони довкілля, раціонального використання надр співпрацює з Державним управлінням екології та природних ресурсів у Вінницькій області, обласною санітарно-епідеміологічною службою, управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області;

- попередньо розглядає питання щодо розміщення на території області підприємств, установ і організацій, забезпечення екологічної безпеки їх діяльності, відшкодування за забруднення довкілля, інші екологічні збитки;

- розглядає, з урахуванням екологічних вимог, проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- подає свої висновки щодо фінансування програм та інших заходів, створення і визначення статусу цільового бюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;

- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкілля;

- інформує населення про стан навколишнього природного середовища;

- розглядає проекти рішень про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні;

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення природних ресурсів;

- вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;

- попередньо розглядає питання збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

- подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів з охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього середовища ;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє в організації їх виконання;

- вирішує інші питання, які віднесені до відання обласної ради та комісії;

- здійснює контроль за виконанням довгострокових програм, віднесених до відання постійної комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку в частині будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія, за дорученням ради, її голови та заступника голови, вивчає діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних раді.

3. Комісія:

- здійснює контроль, за виконанням рішень ради та делегованих обласній державній адміністрації повноважень, в межах своєї компетенції;

- співпрацює з головним управлінням житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв’язку і головним управлінням економіки облдержадміністрації;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- регулярно інформує раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку в межах своєї компетенції;

- контролює виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку;

- здійснює, відповідно до законодавства, контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення і надання йому послуг підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування;

- контролює організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах для цієї мети коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій;

- здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, створенням місць відпочинку громадян, в тому числі проведенням обласних місячників благоустрою та екологічного оздоровлення територій, створенням парків, скверів та інших об’єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесії обласної ради;

- заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання.

4. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

 

 

Постійна комісія обласної ради з питань євроінтеграції
та регіонального розвитку

 

1. Комісія, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядає та вивчає питання налагодження міжнародного співробітництва регіону та територіальних громад області з зарубіжними країнами в рамках міжрегіонального і прикордонного співробітництва у сфері зовнішньої торгівлі, гуманітарних питань, налагодження культурних зв’язків з українською діаспорою та національними меншинами – вихідцями з Подільського краю, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на пленарних засіданнях сесій;

- спільно з комісією обласної ради з питань бюджету вивчає та попередньо розглядає питання про виконання обласного бюджету за попередній рік, проекти обласного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік.

2. Комісія, за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку, на розгляд сесії обласної ради комплексних і цільових програм розвитку секторів економіки області, інфраструктури та надр, з метою найповнішого задоволення потреб населення;

- співпрацює з управлінням регіонального розвитку та європейської інтеграції облдержадміністрації;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до чинного законодавства та законопроектів, а також звернення, які, після схвалення обласною радою, надсилаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

- регулярно інформує раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку, в межах своєї компетенції;

- вивчає та аналізує пропозиції, які надходять в обласну раду, щодо розробки перспективних рішень з питань, пов’язаних з інноваційною та інвестиційною діяльністю в секторах економіки та їх супроводженням;

- заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері раціонального використання мінерально-сировинної бази краю та контролю за надрокористуванням;

- при підготовці матеріалів для розгляду на сесії обласної ради, попередньо розглядає експертні висновки з питань надання гірничих відводів;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях сесій обласної ради;

- спільно з іншими комісіями обласної ради, здійснює контроль за виконанням прийнятих обласною радою рішень щодо обласного бюджету в частині фінансування обласних цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку в частині залучення в область інвестицій, в тому числі іноземних;

- розглядає, віднесені до її відання, звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів з реалізації пропозицій виборців, сприяє в організації їх виконання;

- вирішує інші питання, які віднесені до відання обласної ради та комісії.

3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.


Склад постійних комісій
Хмельницької обласної ради

 

І. Постійна комісія з питань регламенту, організації роботи обласної ради, депутатської діяльності та етики

 

1   Панасевич Анатолій Володимирович - голова комісії

2   Бохонок Лілія Олександрівна

3   Воробей Петро Петрович

4   Конончук Сергій Степанович

5   Ксенжук Олександр Степанович

 

ІІ. Постійна комісія з питань бюджету

 

1   Лукомська Світлана Іванівна - голова комісії

2   Агарков Микола Миколайович

3   Браніцький Юрій Олександрович

4   Ваків Василь Васильович

5   Ведерніков Сергій Леонідович

6   Гаврилюк Олександр Васильович

7   Гладуняк Іван Васильович

8   Дідик Олег Миколайович

9   Дубицький В ’ ячеслав Володимирович

10 Зеленецький Мар ’ ян Генріхович

11 Пенюшкевич Сергій Адамович

12 Сабій Ігор Михайлович

13 Стадник Михайло Васильович

14 Філінюк Володимир Романович

15 Яглінський Валерій Станіславович

16 Ядуха Василь Степанович

 

ІІІ. Постійна комісія з питань сільського господарства,
продовольства та земельних відносин

 

1   Іващук Петро Володимирович - голова комісії

2   Дячук Микола Миколайович

3   Загородний Михайло Васильович

4   Камінський Микола Миколайович

5   Крот Олександр Іларіонович

6   Марченко Володимир Леонідович

7   Павлюк Петро Миколайович

8   Приказюк Віктор Броніславович

9   Стаднік Неоніла Михайлівна

10 Таєнчук Віталій Павлович

11 Шаповал Михайло Васильович

 

IV. Постійна комісія з питань законності, правопорядку та
місцевого самоврядування

 

1   Тарасюк Петро Кузьмич - голова комісії

2   Адамський Віктор Романович

3   Баранський Віктор Сергійович

4   Безкоровальний Володимир Іванович

5   Бондар Іван Іванович

6   Гаврилюк Володимир Іванович

7   Демид Анатолій Іванович

8   Кольгофер Валерій Олександрович

9   Шуляк Володимир Васильович

 

V. Постійна комісія з питань охорони здоров’я,
материнства та дитинства

 

1   Нагорний Іван Михайлович - глова комісії

2   Агапій Олександр Олександрович

3   Бриндіков Леонід Миколайович

4   Волянський Володимир Васильович

5   Гнатюк Микола Григорович

6   Гуцул Іван Володимирович

7   Дзісь Михайло Семенович

8   Дралюк Микола Іванович

9   Пливанюк Юрій Васильович

10 Семенюк Леонід Прокопович

11 Суходоля Анатолій Іванович

12 Філіпчук Віктор Ростиславович

13 Флаксемберг Аркадій Семенович

14 Червонюк Галина Василівна

 

VI. Постійна комісія з питань праці та
соціального захисту населення

 

1   Войтюк Михайло Дмитрович - голова комісії

2   Вольський Валентин Володимирович

3   Кащук Сергій Анатолійович

4   Кухарук Володимир Кузьмович

5   Савчук Валентина Миколаївна

 

VII. Постійна комісія з питань економіки, промисловості,
енергетики, транспорту та зв’ язку

 

1   Мурза Валерій Григорович - голова комісії

2   Кищук Борис Павлович

3   Королюк Петро Володимирович

4   Панащенко Микола Сергійович

5   Шпак Олександр Леонідович

6   Яхієв Адам Михайлович

 

VIII. Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природокористування та екології

 

1   Добжанський Ігор Миколайович - голова комісії

2   Вознюк Сергій Миколайович

3   Гураль Леонід Андрійович

4   Лісовий Віталій Митрофанович

5   Лоб Олександр Михайлович

6   Мельниченко Володимир Володимирович

7   Мовсісян Врам Македонович

8   Немерюк Андрій Іванович

9   Постовий Володимир Ілліч

10 Фрідман Артур Давидович

11 Хавронюк Олег Володимирович

 

ІX. Постійна комісія з питань науки, освіти, культури,
молоді, спорту та туризму

 

1   Скиба Микола Єгорович - голова комісії

2   Жолобок Наталя Красномирівна

3   Завальнюк Олександр Михайлович

4   Колісниченко Тетяна Сергіївна

5   Олуйко Віталій Миколайович

6   Сабінська Валентина Василівна

7   Станіслав Григорій Васильович

8   Шоробура Інна Михайлівна

 

X. Постійна комісія з питань власності,
приватизації та інвестицій

 

1   Бойко Дмитро Олександрович - голова комісії

2   Балюк Володимир Іванович

3   Ворона Микола Володимирович

4   Гаврішко Вадим Дмитрович

5   Гончар Іван Ярославович

6   Гордійчук Андрій Андрійович

7   Лабазюк Сергій Петрович

8   Лейві Вадим Леонідович

9   Сивун Василь Михайлович

10 Хитрук Ігор Вікторович

11 Шевчук Ігор Анатолійович

 

XI. Постійна комісія з питань регіонального, економічного
розвитку та підприємництва

 

1   Катеренчук Микола Григорович - голова комісії

2   Гвоздьов Михайло Олексійович

3   Демчук Олег Віленович

4   Добровольський Віктор Володимирович

5   Нігірчук Ігор Станіславович

6   Станіславов Павло Олександрович

 


Регламентація та організаційні форми діяльності
постійних комісій місцевих рад

 

Структура положення про постійні комісії

Короткий зміст

Редакція пункту у самому Положенні

1. Загальні  засади

Визначення постійних комісій та мета їх створення

Постійні комісії ________сільської ради (далі комісії) є органами ради, які обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, діяльністю виконавчого комітету, інших органів ради, відповідно до чинного законодавства

Можливість залучення радою за поданням комісій сторонніх організацій та установ на договірній основі за рахунок місцевого бюджету

З метою вивчення окремих питань місцевого самоврядування, підготовки щодо них висновків, рекомендацій та проектів рішень ради за поданням відповідної галузевої комісії радою на договірній основі можуть бути залучені сторонні організації та установи а також створені тимчасові консультативно-аналітичні групи, робота яких оплачується з сільського бюджету

Визначення строку повноважень, складу, підзвітності і підпорядкованості комісій

Строк повноважень комісій, їх склад, підзвітність і підпорядкованість визначаються законодавством України.

Визначення внутрішньої структури комісій

Свою внутрішню структуру кожна комісія визначає своїм рішенням.

Визначення переліку, функціональної спрямованості і порядку організації роботи комісій

Перелік, функціональна спрямованість і  порядок організації роботи комісій визначаються цим положенням.

2. Перелік постійних комісій

Наводяться повні офіційні назви всіх постійних комісій

Рішенням  II сесії _______сільської ради __ скликання створені:

- постійна комісія з питань бюджету, планування та фінансів;

- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку;

- і т. д.

3. Функціонально спрямованість комісій
(наводяться основні функції по кожній комісії окремо)

Загальна функція призначення пост. комісій (наводиться приклад для комісії з питань с/е розвитку села)

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку села вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з проблем соціально-економічного розвитку села.

Основні напрями роботи комісії:

Основними напрямами роботи комісії є :

- розгляд  і внесення цільових програм

- попередній  розгляд та внесення на розгляд сесій ради програм соціально-економічного і культурного розвитку села, цільових програм з інших питань самоврядування з висновками та рекомендаціями комісії.

- контроль збалансованості економічного і соціального розвитку села, ефективності використання ресурсів

- здійснення контролю за забезпеченням виконавчим комітетом збалансованого економічного та соціального розвитку села, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів

- контроль  складання балансів ресурсів, доходів і видатків

- здійснення контролю за складанням виконавчим комітетом балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком села

- розгляд планів ПОУ комунальної власності, контроль їх виконання

- розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади села, з внесенням до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням

- розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення: ставків, ярів, лісів, лісосмуг тощо

- попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території села, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій, незалежно від форм власності, внесення у разі потреби, цих питань на розгляд сесії ради з висновками та рекомендаціями

- пропозиції до планів ПОУ незалежно від форм власності

- внесення пропозицій до планів підприємств і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території села з питань , пов’язаних із соціально-економічним розвитком території села, задоволенням  потреб населення;

- вивчення можливості дольової участі ПОУ в  будівництві, ремонті об’єктів

- вирішення питань про залучення  на договірних засадах підприємств, установ і організацій  незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку села, координація їх роботи;

- висновки щодо розміщення замовлень ради на роботи, товари, послуги

- надання висновків щодо розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг)  необхідних для громади села на підприємствах, в установах і організаціях;

- соціальна експертиза (в разі необхідності)

- попередній розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій всіх форм власності, здійснення яких  може викликати негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення, у випадку необхідності, пропозицій на розгляд сесії ради;

- аналіз звітів про виконання програми соціально-економічного розвитку або інших програм

- попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку села, інших цільових програм з висновками та рекомендаціями комісії;

- розгляд інших питань порядку денного сесії

- попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради будь-яких інших питань, включених до порядку денного чергової сесії ради;

- розгляд питань, в яких виникла необхідність

- розгляд і прийняття висновків і рекомендацій з питань, внесених на розгляд комісії її головою, заступником, секретарем або членами. У випадку необхідності – внесення цих питань на розгляд сесії ради зі своїми висновками та рекомендаціями;

- вивчення доручень виборців з економічних і соціальних питань, контроль заходів на їх виконання, заслуховування звітів

- попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про доручення виборців, інформацій виконавчого комітету про хід їх виконання з висновками та рекомендаціями комісії;

- звернення, листи, скарги, заяви

- розгляд листів, звернень, що надійшли в комісію від органів державної влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, окремих громадян, прийняття щодо них висновків, а у випадку необхідності – внесення на розгляд сесії ради;

- вивчення стану розвитку торгівлі, побутового, транспортного обслуговування

- вивчення і підготовка питань про стан та розвиток окремих галузей господарського і соціально-культурного будівництва у селі;

- виступи з актуальних профілю комісії проблем на сесії або в ЗМІ

- виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями, публікаціями в засобах масової інформації;

- перевірки підзвітних і підконтрольних раді структур

- здійснення за дорученням ради, голови ради, заступника голови ради, секретаря або за власною ініціативою перевірок та вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету структурних підрозділів, а також з питань, віднесених до відання сільської ради – підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд  їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, виконкому або до правоохоронних органів.


 

4. Порядок роботи комісії

4.1. Порядок вивчення питань:

- які саме питання вивчаються комісією

 Комісія вивчає питання, внесені до її плану роботи, або позапланові питання, щодо яких існує відповідне рішення комісії або доручення сесії ради, голови ради, заступника голови, секретаря ради;

- створення підготовчих комісій і робочих груп

Для вивчення питань, розробки проектів  рішень ради комісія дає доручення членам комісії або створює підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, експертів.

- обов’язки керівників ПОУ щодо створення підготовчих комісій і робочих груп

Керівники підзвітних чи підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, установ і організацій, представники яких залучаються до роботи у складі підготовчих комісій чи робочих груп, зобов’язані у термін, визначений рішенням про створення підготовчої комісії чи робочої групи, направити до її складу свого представника.

- спільне вивчення питань з іншими комісіями

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть вивчатися і розглядатися комісіями спільно.

- направлення комісією свого представника. Обов’язки керівників ПОУ при направлення представника комісії

Для забезпечення високої якості вивчення питань, розробки проектів рішень ради комісія направляє для участі у засіданнях, нарадах, семінарах тощо, до постійних або тимчасових органів ради, виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій комунальної власності свого постійного або тимчасового представника з правом ухвального голосу, про що приймає відповідне рішення, яке направляє до відповідного постійного чи тимчасового органу. У випадку отримання такого рішення комісії керівник постійного чи тимчасового органу, до якого направлено представника комісії, зобов’язаний завчасно попередити представника комісії про засідання (нараду, семінар тощо), яке планується і забезпечити його відповідними інформаційними, довідковими та іншими матеріалами. 

- ставлення до запитів комісії керівників ПОУ (їх обов’язки)

На запит комісії, підписаний головою комісії, заступником голови або секретарем комісії, керівники органів, підприємств, установ і організацій, підзвітних чи підконтрольних раді, зобов’язані у термін, визначений у запиті, надати інформацію чи відповідь по суті запиту. Запит комісії реєструється виконавчим апаратом роди і може надсилатися поштою через виконавчий апарат ради або іншим чином, визначеним комісією.

- обов’язки керівників ПОУ при зверненні до них члена комісії

При зверненні до керівників органів, підприємств, установ і організацій члена комісії (особисто чи листом) з питання, яке готується ним за дорученням комісії, керівники зобов’язані у семиденний термін надати інформацію або відповідь по суті звернення.

- обов’язки членів комісій чи груп: підготувати проект рішення, довідку, проект висновку

Члени комісії, керівники робочих груп, які за дорученням комісії вивчали питання або готували проект рішення ради, зобов’язані у термін, встановлений комісією, узагальнити матеріали з питання, що вивчалося або готувалося, підготувати письмову довідку і відповідний проект рішення ради або проект висновку комісії.

4.2. Планування роботи комісії

Комісія вивчає питання, внесені до плану роботи комісії, а також позапланові питання, включені до порядку денного засідання комісії за дорученням сесії ради, голови, заступника голови, секретаря ради, за пропозицією голови, членів комісії, інших депутатів чи комісій.

- порядок включення питань до плану комісії (обговорення, строк виконання, відповідальні та ін.)

До плану роботи комісії питання включаються після обговорення пропозиції на засіданні комісії, з відзначенням строку підготовки питання і відповідального за підготовку питання.

- періоди планування

План роботи комісії складається: на поточний період – на три місяці, і на перспективний період – на один місяць

- затвердження плану

План роботи комісії затверджується на засіданні комісії

- контроль формування і виконання планів

Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісії покладається на заступника голови ради, який один раз на 3 місяці на початку першого місяця кварталу, наступного за звітним, інформує раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, вносить пропозиції про доручення сесії ради комісіям, про необхідні кадрові зміни у керівництві комісій тощо.

- секретар ради: підготовка зведеного плану роботи комісій

Секретар ради щокварталу готує зведений план роботи комісій, який надається кожному депутату, надсилається до відомчих і підконтрольних раді органів, підприємств, установ і організацій згідно розрахунку розсилання, який затверджує заступник голови ради, оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, на інформаційних стендах.

4.3. Засідання комісії:

- регламентування засідань;

Комісії проводять свої засідання у дні, визначені планом роботи комісії.

- порядок денний засідань, його особливості;

Порядок денний засідання комісії приймається на початку засідання і вивішується  в приміщення, де проходить засідання.

кворум присутності

 - порядок голосування,

 - порядок ухвали

Кворум присутніх членів комісії, порядок голосування на засіданнях комісії, порядок ухвали рішень комісії і порядок підписання документів визначаються законодавством

- відкриті і закриті засідання комісії;

Засідання комісії проводяться відкрито. Про необхідність закритого обговорення питання ухвалюється окреме рішення комісії

- порядок проведення спільних засідань:

- головуючий;

- кворум при голосуванні;

- рішення кожної комісії про участь у спільному засіданні;

У випадку проведення спільного засідання кількох комісій головуючий, секретар визначається на спільному засіданні, а рішення  вважається ухваленим якщо за нього проголосувало не менше половини від загального складу  комісій, що беруть участь засіданні. Про участь у спільному засіданні приймається рішенням комісій.

- протоколювання засідань;

Засідання комісії протоколюються секретарем комісії, або за дорученням голови членом комісії .

- вимоги до протоколів;

До протоколу вносяться: дата засідання, прізвища присутніх членів комісії, прізвища і посади інших присутніх, порядок денний, стислий розгляд питань порядку денного (прізвища тих, хто виступав, стисло сформульовані ними пропозиції, результати голосування, окремі думки членів комісії, які не погоджуються з результатами голосування), прийняті рішення.

- кількість примірників, підпис і зберігання протоколів, долучення інформаційних і довідкових матеріалів;

Два примірника протоколу засідання комісії разом із прийнятими рішеннями не пізніше як через три робочих дні у віддрукованому вигляді подаються на підпис голові та секретарю комісії. Один примірник протоколу зберігається у справах апарату ради, а другий – у справах комісії. Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах комісії.

- кількість, підпис і зберігання протоколів спільних засідань ПК;

При проведенні спільного засідання кількох комісій протокол засідання у кількості на один більше ніж кількість комісій, що брали участь у спільному засіданні, не пізніше ніж через п’ять робочих днів у віддрукованому вигляді подається секретарем ради на підпис головуючому на засіданні і секретарю засідання і після підписання не пізніше наступного робочого дня надсилається до комісій, які брали участь у спільному засіданні.

- долучення інформаційних і довідкових матеріалів;

 Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного спільного засідання долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах апарату ради.

- порядок передачі протоколів ПК до архіву;

Порядок передачі протоколів засідань комісії до архіву визначається регламентом ради.

- прибуття керівників підзвітних і підконтрольних ПОУ на засідання ПК;

Керівники підзвітних чи підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, установ і організацій, які запрошені на засідання комісії, зобов’язані прибути на засідання особисто, або направити свого заступника із матеріалами та відомостями, які стосуються питання, з якого їх запрошено.

5. Висновки і рекомендації

- визначення висновку ПК;

Висновок комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до компетенції ради, вивчалося комісією і ґрунтується на узагальненні всіх необхідних і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків і рекомендацій вчених, спеціалістів, фахівців, експертів, зацікавлених сторін і осіб.

- статус висновку (враховується при ухваленні рішень);

Висновок комісії враховується при ухваленні інших рішень комісії або при ухваленні рішень ради. Висновок комісії, який належить врахувати при підготовці проекту рішення ради подається через виконавчий апарат ради або безпосередньо до профільної комісії, яка готує проект рішення.

- визначення рекомендацій (враховується при внесенні змін);

Рекомендації комісії – це ухвалене комісією рішення з питання. яке віднесено до компетенції ради, вивчалося комісією і стосується внесення змін у діяльність виконавчих органів, підприємств. установ, організацій і посадових осіб, що розміщені або проводять свою діяльність на території села.

- вимоги до рекомендацій;

Рекомендації комісії повинні містити обґрунтування (констатація недоліків або порушень і посилання на відповідні положення, висновки і рекомендації), конкретні пропозиції і термін їх впровадження.

- направлення рекомендацій та їх статус;

Рекомендації комісії надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ і організацій і посадових осіб, які у встановлений комісією термін повідомляють про результати розгляду і вжиті заходи.

6. Матеріальне і організаційне забезпечення

- на кого покладається

Матеріальне і організаційне забезпечення роботи комісії за її поданням покладається на секретаря ради

7. Прикінцеві положенні

- особливі примітки

Це положення є складовою частиною регламенту ради. Положення набирає чинності з моменту його ухвалення і діє як самостійний документ ради до ухвалення регламенту роботи ради.

 

 


ДОДАТКИ

 

Типовий зразок положення  про постійні комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

____ скликання

від _______ року  № ____

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії

________________ сільської ради ___скликання

 

I. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, порядок їх утворення

 

1. Організація і робота постійних комісій _____ сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи ____ сільської ради і цього Положення.

2. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

4. Сільський голова не може бути обраний до складу постійних комісій.

5. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:

- розроблення пропозицій та розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

- попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;

- підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;

- сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної чи сільської рад;

- сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради як органові влади на селі та вирішенню питань територіальної громади.

6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів  комісій.

7. Постійні комісії сільської ради відкритим голосуванням обирають секретаря комісії. З огляду на невеликий склад постійних комісій сільська рада може не обирати заступника голови комісії. Його функції доручено виконувати секретареві.

8. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

9. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рішення, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

10. Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради

 

II. Повноваження постійних комісій

 

Постійні комісії сільської ради:

1. За дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки.

3. Перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень ради дотримання законодавства.

4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.

5. Вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету.

6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

 

III. Права і обов’язки комісій

 

1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців.

3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.

5. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

 

IV. Порядок роботи постійних комісій

 

1. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи сільської ради.

2. Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю.  Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату сільської та районної рад.

4. На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

5. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії.  У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймають простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

7. Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії; 

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об’єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

- представляє комісію у відносинах з іншим органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

8. Секретар комісії:  

- повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

9. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії.  Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

 

V. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради

 

1.      Комісія з питань депутатської діяльності та етики дотримання законодавства:

- готує висновки з питань, пов’язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або достроковим припиненням повноважень депутата;

- готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

- готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та їх виконавчих органів;         

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності.

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

-          зробити зауваження на закритому засіданні;

-          оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом моральних норм;

-          зобов’язати висловити вибачення.

За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, працівникам виконкому сільської ради, активістам, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.

2. Комісія з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища:

- попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;

- здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;

- проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;

- контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;

- вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності;

- бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції сільської ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;

- розробляє перспективні плани охорони довкілля;

- бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва та реконструкції об’єктів;

- здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;

- готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора на селі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних господарств.

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

3. Комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення:

- аналізує стан освіти охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;

- бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;

- здійснює контроль за виконанням комплексних програм “Турбота”, “Діти України”, “Здоров’я людей похилого віку”, інших програм";

- вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;

- бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;

- аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;

- готує висновки щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку.

4. Можливе утворення постійних комісій сільської ради також з інших питань, які визначаються конкретними потребами соціально-економічного і культурного функціонування відповідних територіальних громад.

 

 

Додаток
(до
Типового положення  про постійні комісії)

 

 

 

СПИСОК

членів постійної комісії ________________ ради з питань

                  (назва ради)

______________________________________________________________    

                  (назва комісії)

 

№ з/п

Прізвище,
 ім’я по батькові

Дата та рік народження

Освіта

Партій-ність

Місце роботи,
посада,
№ телефону
установи
(організації,
підприємства)

Яке
скликання
обирається
депутатом

Домашня адреса,

№ телефону (службовий, домашній)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Організаційні форми діяльності постійних комісій

 

1.                  Засідання : звичайні, розширені, виїзні, спільні.

2.                  Створення робочих груп з метою яких-небудь перевірок, проведення рейдів,  подвірних обходів тощо.

3.                  Залучення фахівців до розробки якихось пропозицій, проектів тощо.

4.                  Виступи на сесіях з доповідями і співдоповідями.

5.                  Виступи  у  ЗМІ.

6.                  Проведення громадських слухань, круглих столів, конференцій.

7.                  Вивчення і впровадження кращого досвіду роботи з питань профілю комісії.

8.                  Заслуховування інформацій, звітів керівників підприємств і організацій з питань, що належать до відання ради.

9.                  Контроль виконання рішень ради та її виконавчого комітету.

10.              Попередній розгляд запропонованих кандидатур.

11.              Надання методичної допомоги депутатам та активу ради з питань, що належать до компетенції комісії, участь в організації навчання депутатів, підготовка яких-небудь методичних матеріалів.

12.              Підготовка і проведення масових інформаційних і інших заходів, зборів громадян за місцем проживання з питань, що відносяться до компетенції комісії.

13.              Направлення листів підприємствам, установам, організаціям.

14.              Участь у розробці планів роботи ради та контролі їх виконання.

15.              Проведення зустрічей та іншої взаємодії з представниками громадських організацій, осередків політичних партій і рухів.

16.              Підтримання зв’язків, взаємодія з районними та обласними установами, підприємствами, організаціями.

17.              Робота з віддаленими населеними пунктами.

18.              Взаємозв’язок з аналогічними постійними комісіями інших рад.

19.              Участь у різноманітних нарадах, заходах, що проводяться установами, закладами, підприємствами, організаціями, товариствами та інш.

20.              Взаємодія з органами самоорганізації населення.

21.              Підготовка і проведення загально сільських заходів, свят, обрядів, яких-небудь урочистостей тощо, які стосуються профілю комісії (День довкілля, День молоді, День села, свято Івана Купала, День людей похилого віку, акція „Милосердя” тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування роботи постійної комісії

 

Планування роботи є організаційним  стрижнем всієї діяльності постійної комісії. При складанні плану роботи комісія керується загальними завданнями, що стоять перед радою, положенням про постійні комісії, рішеннями ради та її регламентом. Найбільш зручним періодом планування роботи комісії є календарний рік.

План роботи комісії складається з розділів, визначених правами і обов’язками постійних комісій у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Всі розділи плану повинні бути конкретними за змістом, у них зазначаються терміни виконання, особи, відповідальні за виконання.

 

ПЛАН

роботи постійної комісії з питань ___________________________

__________________ ради ___ скликання на 1 півріччя ­­­­____ року

 

з/п

Найменування запланованих заходів

Дата прове-дення

Допові-
дач

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Участь у підготовці і роботі сесій ради

1.1. і т.д.

2.      Участь у підготовці питань для розгляду на засіданнях комісії

2.1. і т.д.

3.      Контроль за виконанням рішень ради і рекомендацій комісії

3.1. і т.д.

4.      Організаційна робота щодо виконання рішень ради і власних рішень

4.1. і т.д.

5.      Робота з громадськими організаціями та населенням

5.1. і т.д.

6.      Робота з профільними державними, господарськими органами

6.1. і т.д.

7.      Участь у правовому вихованні населення, пропаганда знань за напрямками діяльності комісії

7.1. і т.д.

8.      Вивчення досвіду роботи інших комісій, взаємодія з іншими постійними комісіями

8.1. і т.д.

 

 

Голова постійної комісії                          ______________________ 

                                                                       (прізвище, ініціали)

 


 

ПРОТОКОЛЮВАННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІСІЇ

 

Протокол засідання постійної комісії є підсумковим  документом її роботи, здійсненої за певний період. За максимальної лаконічності він повинен містити вичерпні відомості щодо:

-          дати і місця проведення засідання;

-          присутності членів комісії на засіданні;

-          присутності запрошених осіб із зазначенням їх посад і місця роботи;

-          порядку денного засідання комісії;

-          змісту і порядку обговорення питання;

-          прийнятих рекомендацій чи висновків комісії.

Підписують протокол голова (в разі відсутності – заступник) і секретар комісії.

Протокол оформляється не пізніше 3-х наступних днів після засідання.

Рекомендації, висновки, витяги з протоколу засідання комісії надсилаються виконавцям, про що робляться відповідні відмітки на протоколі або додається окремий список розсилки.

 

Протокол  № ___

засідання постійної комісії з питань___________    _________ сільської ради

 

                                                                             від “___” ____________  року

            На засіданні присутні члени комісії: __________________________________ 

                                                           (прізвища, ініціали)

                                                    _____________________________________

                                                    _____________________________________ 

            Запрошені:     ________________________________________________

                                                    (прізвище, ім’я, по батькові, займана посада запрошених) 

                                   _________________________________________________________________

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________

(повна назва питань)

 

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь (інформацію) ____________________________________________ 

                                                           (прізвище, ініціали)

      про ____________________________________ (Текст додається. Додаток 1)

                    (коротка назва доповіді (інформації)

Якщо текст доповіді чи інформації до протоколу не додається, то записується короткий її зміст.

 

  ВИСТУПИЛИ:   _______________________________(Текст виступу додається. Додаток 2)

                                 (прізвища та ініціали виступаючих)

У разі якщо до протоколу не додається письмовий текст виступу, то записуються пропозиції, що вносяться виступаючим.

 

  ВИРІШИЛИ :  (рішення носять характер рекомендацій або висновків. Якщо рекомендації комісії друкуються на окремому бланку (наприклад для розсилки багатьом виконавцям), то у протоколі вказується: текст рекомендацій додається. Додаток 3).

 

ГОЛОСУВАЛИ:        За                  ____________

                        Проти            ____________

                        Утримались  ____________

 

Голова комісії                                                           ____________________ 

Секретар                                                                  ____________________ 

 

Таким чином ведеться протокол з усіх питань порядку денного засідання комісії.


 

 ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус депутатів місцевих рад

 

Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 20 листопада 2003 року N 314-IV, від 19 лютого 2004 року N 1522-IV, від 8 вересня 2005 року N 2854-IV, від 22 грудня 2005 року N 3266-IV,  від 4 квітня 2006 року N 3590-IV,  від 11 січня 2007 року N 575-V,  від 12 січня 2007 року N 602-V,від 25 грудня 2008 року N 806-VI

 

Окремі положення цього Закону визнано  такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України  від 27 травня 2008 року N 11-рп/2008)

 

Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

 

Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу

1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 806-VI)

2. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний член відповідної ради

1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради - представницького органу місцевого самоврядування.

2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради

1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

2. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

3. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

4. Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною виборчою комісією до відома відповідної місцевої ради. Спори щодо набуття повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом.

 


Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради

1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;

2) відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, у разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, або з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради;

(частину першу статті 5 доповнено новим пунктом 2

 згідно із Законом України від 12.01.2007 р. N 602-V,

 у зв'язку з цим пункти 2 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 8)

 

(положення пункту 2 частини першої статті 5 у частині надання права достроково припиняти повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком політичної партії (виборчого блоку політичних партій) якої він був обраний депутатом, з "інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій)", визнано  такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 27.05.2008 р. N 11-рп/2008)

 

3) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

5) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

8) його смерті.

2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом.

4. У разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, або відкликання депутата з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої ради, його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради.

(статтю 5 доповнено новою частиною четвертою

 згідно із Законом України від 12.01.2007 р. N 602-V)

(положення частини четвертої статті 5 у частині надання права достроково припиняти повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком політичної партії (виборчого блоку політичних партій) якої він був обраний депутатом, з "інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій)", визнано  такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 27.05.2008 р. N 11-рп/2008)

 

5. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), якщо такий депутат не подав заяву до місцевої ради про входження його до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав особисту заяву про вихід зі складу депутатської фракції або перейшов в іншу депутатську фракцію, або відкликається з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради) вважаються припиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради.

(статтю 5 доповнено новою частиною п'ятою

 згідно із Законом України від 12.01.2007 р. N 602-V)

(положення частини п'ятої статті 5 у частині надання права достроково припиняти повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком політичної партії (виборчого блоку політичних партій) якої він був обраний депутатом, з "інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій)", визнано  такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 27.05.2008 р. N 11-рп/2008)

 

6. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за рішенням якого у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов'язаний негайно оприлюднити зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації та повідомити територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради та направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.

(статтю 5 доповнено новою частиною шостою

 згідно із Законом України від 12.01.2007 р. N 602-V,

 у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою)

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

(частина сьома статті 5 у редакції Закону

 України від 12.01.2007 р. N 602-V)

Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків

1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі.

 

Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності

1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата.

Стаття 8. Депутатська етика

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

(пункт 3 частини першої статті 8 у редакції

Закону України від 19.02.2004 р. N 1522-IV)

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які порушують ці правила.

 

Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата місцевої ради

1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.

2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою України.

 

Розділ II

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

 

Глава 1. Діяльність депутата місцевої ради у виборчому окрузі

 

Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:

1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

(пункт 3 частини першої статті 10 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 19.02.2004 р. N 1522-IV)

4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.

 

Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою;

(частину першу статті 11 доповнено новим пунктом 4

 згідно із Законом України від 19.02.2004 р. N 1522-IV,

 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5)

5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

2. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

3. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян.

 

Глава 2. Індивідуальні та колективні форми реалізації депутатом місцевої ради своїх повноважень у виборчому окрузі

 

Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян

1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.

2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.

3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові місцевої ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

 

Стаття 13. Депутатське звернення

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 цього Закону.

 

Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації

1. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської діяльності.

2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.

3. Порядок відвідування депутатом місцевої ради підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

 

Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках звернутися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.

2. У разі виявлення порушення законності депутат місцевої ради має право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних чи контролюючих органів.

3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата місцевої ради.

4. У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся депутат місцевої ради, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

 

Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними

1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради.

(частина п'ята статті 16 у редакції 

Закону України від 19.02.2004 р. N 1522-IV)

6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.

8. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

 

Стаття 17. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.

3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома відповідної ради або її органів.

5. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної громади.

6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

(статтю 17 доповнено новою частиною шостою

згідно із Законом України від 19.02.2004 р. N 1522-IV,

 у зв'язку з цим частини шосту - восьму

вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою)

7. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

8. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

9. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

 

Розділ III

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ

 

Глава 1. Повноваження депутата місцевої ради у раді

 

Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах

Депутат місцевої ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

 

Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах

1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат місцевої ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

3. Депутат місцевої ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається цим Законом, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламентом відповідної ради.

 

Глава 2. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата місцевої ради
у раді та її органах

 

Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів

1. На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання відповідної ради.

2. Депутат місцевої ради, крім секретаря ради, голови районної у місті, районної, обласної ради та їх заступників, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат місцевої ради за дорученням відповідної ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

3. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

4. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів місцевої ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання

1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.

3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.

4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради

1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів місцевої ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів місцевої ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад.

 

Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради

1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції відповідної ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а депутати обласних, районних рад - відповідних місцевих державних адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм обласними, районними радами, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.

2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень законодавства України депутат місцевої ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.

3. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат місцевої ради доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

4. Депутат місцевої ради за дорученням ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

 

Стаття 25. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.

4. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

 

Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради. Депутатська група в районній, міській, районній у місті, обласній, Київській та Севастопольській міських радах складається не менш як із п'яти депутатів.

2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.

6. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

8. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом ради.

 

Стаття 27. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад), обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

3. Порядок вступу до депутатської фракції місцевих рад або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради, та цим Законом.

4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

5. Невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному цим Законом.

6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом місцевої ради.

(стаття 27 у редакції Закону

 України від 12.01.2007 р. N 602-V)

 

Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;  

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування

Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.

 

Стаття 291. Помічники-консультанти депутата місцевої ради

1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата місцевої ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата місцевої ради, яке затверджується відповідною радою.

4. Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата місцевої ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата відповідної місцевої ради.

5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:

1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата місцевої ради;

3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата відповідної ради;

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата місцевої ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої ради;

3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання, необхідні депутату місцевої ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6) надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

7. Помічнику-консультанту депутата місцевої ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву місцевої ради, прізвище депутата місцевої ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата місцевої ради працює на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради, опис якого затверджується відповідною радою, видається місцевою радою за письмовим поданням депутата місцевої ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню повноважень депутата місцевої ради або за його письмовим поданням.

(Закон доповнено статтею 291 згідно із

 Законом України від 22.12.2005 р. N 3266-IV)

 

Розділ IV

ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення умов для їх здійснення

1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

2. Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень.

3. Рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення депутатами місцевих рад законодавства, досвіду роботи рад.

4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

5. На час виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради надається відстрочка від призову на строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат місцевої ради також звільняється від проходження навчальних зборів.

6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, зобов'язані сприяти депутатам місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень.

7. Частину сьому статті 30 виключено

(статтю 30 доповнено частиною сьомою згідно

 із Законом України від 08.09.2005 р. N 2854-IV,

частину сьому статті 30 виключено згідно із

 Законом України від 04.04.2006 р. N 3590-IV)

 

Стаття 31. Особливості порушення кримінальної справи стосовно депутата місцевої ради та застосування запобіжного заходу стосовно депутата місцевої ради

1. Кримінальну справу стосовно депутата місцевої ради може порушити відповідно Генеральний прокурор України, заступник Генерального прокурора України, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень.

Прокурор, який порушив кримінальну справу стосовно депутата місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня з дня порушення кримінальної справи.

2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом.

Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня з дня застосування запобіжного заходу.

(стаття 31 у редакції Законів

 України від 08.09.2005 р. N 2854-IV,

 від 04.04.2006 р. N 3590-IV)

 


Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень

1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

 

Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

(частину першу статті 33 доповнено абзацом другим

 згідно із Законом України від 11.01.2007 р. N 575-V)

2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

(абзац другий частини другої статті 33 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 11.01.2007 р. N 575-V)

Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на постійній основі.

(частину другу статті 33 доповнено абзацом третім

 згідно із Законом України від 11.01.2007 р. N 575-V)

3. Депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений з навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву раду.

(частина третя статті 33 із змінами, внесеними

згідно із Законом України від 19.02.2004 р. N 1522-IV)

4. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

 

Стаття 331. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад

1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації.

2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад визначає відповідна рада.

(Закон доповнено статтею 331 згідно із  Законом України від 19.02.2004 р. N 1522-IV)

 

Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд

Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі). У разі якщо вся територія відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право безоплатного проїзду депутата місцевої ради поширюється на всю територію населеного пункту. Порядок та умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад визначаються Кабінетом Міністрів України.

(стаття 34 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

 

Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та юридичної допомоги

Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів місцевих рад офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організують допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, актами підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.

 

Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

1. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом.

2. Публічна образа депутата місцевої ради, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата місцевої ради, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за собою відповідальність згідно з законом.

 

Розділ V

ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

 

Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради

1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

(пункт 1 частини першої статті 37 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, а також програми політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої ради.

(пункт 3 частини першої статті 37 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 12.01.2007 р. N 602-V)

4) пункт 4 частини першої статті 37 виключено

 (згідно із Законом

 України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

5) пункт 5 частини першої статті 37 виключено

 (згідно із Законом

 України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

2. Частину другу статті 37 виключено

 (згідно із Законом

 України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

 

Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків, які відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.

(частина перша статті 38 із змінами, внесеними

згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

2. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата місцевої ради приймається відповідно на:

1) пленарному засіданні місцевої ради;

2) зборах виборців, що проводяться з урахуванням вимог частин другої і третьої статті 27 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

(пункт 2 частини другої статті 38 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

3) зборах (конференціях) об'єднань громадян чи їхніх місцевих осередків у порядку, встановленому їхніми статутами, та з урахуванням вимог статті 29 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

(пункт 3 частини другої статті 38 у редакції

 Закону України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

3. У разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради на зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, затверджується її склад.

(частина третя статті 38 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

4. Протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради підписується головою і секретарем цих зборів, а протокол зборів (конференції) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків - керівником відповідного об'єднання громадян.

(частина четверта статті 38 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

5. Рішення ради, протокол зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків направляються до територіальної виборчої комісії у триденний строк після їх проведення.

(частина п'ята статті 38 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

 

Стаття 39. Розгляд питання про відкликання депутата місцевої ради територіальною виборчою комісією

1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради розглядає це питання на своєму засіданні і приймає відповідне рішення. Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата місцевої ради, раду, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.

(частина перша статті 39 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

2. У разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна комісія може відмовити в прийомі протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його прийняття направляються комісією депутату місцевої ради, щодо якого порушено питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, а також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.

(частина друга статті 39 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

 

Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія видає необхідну кількість підписних листів керівнику ініціативної групи по збиранню підписів.

2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір підписів проводиться у строки:

у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) ради - п'ять днів;

районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради - десять днів;

обласної, Київської, Севастопольської міської ради - місячний термін.

3. Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.

4. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відкликання депутата місцевої ради засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.

5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.

6. Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну комісію ініціативною групою в порядку, встановленому комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. У разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, його підписи не враховуються. Не враховуються також підписи, які не є власноручними.

7. На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження.

 

Стаття 401. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради та обмеження в її проведенні

1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради може проводитися на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і телебаченню, у будь-який інший спосіб і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції або законам України.

2. Участь органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також осіб, які входять до складу виборчих комісій, у проведенні агітації не дозволяється.

3. Забороняється проводити агітацію особам, які не є громадянами України.

4. У день проведення голосування щодо відкликання депутата місцевої ради будь-яка агітація забороняється.

5. При ініціюванні питання про відкликання депутата місцевої ради та проведенні агітації забороняється використовувати кошти з бюджетів усіх рівнів, позабюджетні кошти органів місцевого самоврядування, кошти державних та комунальних підприємств, організацій і установ, юридичних осіб з участю іноземного капіталу, іноземних державних, міжнародних організацій і об'єднань, а також анонімних осіб або осіб під псевдонімом.

(Закон доповнено статтею 401 згідно із

Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

 

Стаття 41. Призначення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

1. Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін після одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу про результати збирання підписів приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття комісією рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше сорока шести і більше п'ятдесяти п'яти днів.

(частина перша статті 41 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1314-IV)

2. У разі виявлення територіальною комісією порушень цього та інших законів під час внесення пропозицій про відкликання депутата місцевої ради, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не дали можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного депутата, комісія може прийняти вмотивоване рішення про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.

3. Рішення територіальної комісії про призначення голосування доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на третій день після його прийняття через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

 

Стаття 42. Організація підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

1. Підготовка і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради здійснюється дільничними комісіями відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. При цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття територіальною комісією рішення про призначення голосування.

2. При відкликанні депутата місцевої ради дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Списки виборців для голосування про відкликання депутата місцевої ради, складені відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", подаються для загального ознайомлення за десять днів до голосування.

 

Стаття 43. Бюлетень для голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

1. Форма і текст бюлетеня для голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до голосування.

2. В бюлетені для голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання його до відповідної ради, посада (заняття), місце роботи.

 

Стаття 44. Форми протоколів про результати голосування та списку виборців

1. Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про результати голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією і містять: назву ради, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік проведення голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про відкликання якого проводиться голосування; дані відповідно по виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому про загальну кількість виборців; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

2. Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, і постачання їх дільничним комісіям забезпечується територіальною виборчою комісією разом з виконавчим комітетом або виконавчим апаратом цієї ради.

 

Стаття 45. Особливості проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради і встановлення його результатів

1. Під час голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.

2. Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні.

3. У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата місцевої ради, його повноваження зберігаються.

4. Недійсними визнаються бюлетені для голосування невстановленого зразка, а також бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря виборчої комісії.

5. Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та направляється до відповідної територіальної виборчої комісії. Порядок і строки направлення цього протоколу встановлюються територіальною виборчою комісією.

6. Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає результати голосування про відкликання депутата місцевої ради і заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє місцеву раду, відповідного депутата і виборців округу.

 

Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які входять до її складу, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому статтею 22 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання депутата місцевої ради

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушено повторно у порядку, встановленому цим Законом, у будь-який час.

 

Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його відкликання

1. Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян, засіданнях відповідної територіальної виборчої комісії та дільничних комісій, а також у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань, що стосуються його відкликання.

2. Депутат місцевої ради має право давати пояснення щодо суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її органів, зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян. У встановленому законодавством порядку депутат місцевої ради може використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації.

3. Депутат має право звернутися до місцевої ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про його відкликання.

 

Стаття 49. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, які здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.

 

Розділ VI

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої

1. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної території.

2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення на їх території припиняються повноваження депутатів місцевої ради, які були обрані від цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради.

3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого району депутати місцевих рад, обрані від цих населених пунктів, втрачають статус депутата попередньої районної чи міської ради і набувають статусу депутата тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої передано відповідні адміністративно-територіальні одиниці.

4. У разі проведення виборів до новоутворених місцевих рад на базі існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.

 

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Дія статті 31 цього Закону не поширюється на кримінальні справи та відповідні запобіжні заходи, що були відповідно порушені чи застосовані стосовно депутатів місцевих рад до набрання чинності цим Законом.

3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст. 180; 1995 р., N 1, ст. 4; 1997 р., N 6, ст. 49; 1998 р., N 20, ст. 102; 1999 р., N 4, ст. 35).

 

 

Президент України 

 

Л. КУЧМА 

 

м. Київ

11 липня 2002 року

N 93-IV 

 

  

 

 


Список використаних джерел

 

1.      Демиденко В. О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах) : Посібник. – К. : КНТ, 2007.

2.      Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами і доповненнями, внесеними Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8.12.2004 р. – К. : Офіційне видання, Юрінком, 2006.

  1. Лазор О. Д. Служба в органах місцевого самоврядування [Текст]: Науково-практичний коментар. Навч. посіб. (Публічна служба). 2-ге видання / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – К.: Дакор, 2007. – 424 с.

4.      Лазор О.Д. Місцеве управління : поняття, терміни, визначення : словник-довідник : навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп./ О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – Київ : Дакор. – 2006.

5.      Місцеве самоврядування. Кн. 2. Організація роботи міського голови / за ред. А.О. Чемериса. – Львів : Ліга-Прес, 2004.

6.      Муніципальне право України : Підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф. Фрицький,
М. О. Баймуратов та ін.; за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К., 2001.

7.      Муніципальні ініціативи : кращі практики (Збірник нормативно-правових актів, документів, інформаційних та методичних матеріалів Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) / заг.ред. М. Пухтинський, О. Власенко, О. Орленко. -  К. : Атіка, 2006.

8.      Основи державного управління та місцевого самоврядування : Навчально-методичний посібник. – К. : Дакор, 2007.

9.      Основи місцевого самоврядування : науково-практичний посібник / авт.кол. за заг.ред. В. М. Олуйка. – Хмельницький : ЦППК, 2008.

10.  Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6.04.2004 р. (набрав чинність з 1.10.2005р.) (з зм. і доп.) // ВВРУ. – 2004. – №30-31. – Ст. 382.

11.  Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента України № 700-2002 від 13 серпня 2002 р. // ОВУ. – 2002. – № 33. – Ст.1528.

12.  Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. №393-96-ВР // ВВРУ. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

13.  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. N 280/97-ВР // Голос України. – 1997. – 06, 12.06.97. - № 102.

14.  Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №33. – Ст. 175.

15.  Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.02.2002 р. № 93-IV // ВВРУ. – 2002. - № 40. – Ст. 290.

16.  Трачук П. А. Державне будівництво та місцеве самоврядування : Навчальний посібник. / П. А. Ткачук. – Чернівці : Наші книги, 2008.


Практичний посібник для депутатів місцевих рад. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 95 с.

 

 

 

 

Укладачі:

Баюк Микола Іванович – директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, магістр державного управління.

Войт Майя Іванівна – начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку ___________.2011 р. Формат 60х84 1/16. Папір друк.№ 2.

Друк офсетний. Умовн.друк арк.6,28 Тираж ______ прим. Зам. № __________

__________________________________________________________

Ó Видруковано в Хмельницькому Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Редактор : начальник навчально-методичного відділу Войт М.І.

Комп’ютерну верстку здійснила: методист навчально-методичного відділу
ЦППК Сухіна Н.Г.

__________________________________________________________

29013, м.Хмельницький, вул. Театральна, 8

Хмельницький Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій

 
< Попер.   Слід. >
 

 Голова конотопської районної ради 

 ГОЛОВА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

БОЯРЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

  Ви можете скористуватись цим сервісом для відправки нам листа

  Адресат:
  

  Ваше iм'я:
  

  Ваш e-mail:
  

  Текст листа:
  
  
  

ОПИТУВАННЯ

Ваша думка про роботу сайту

КАЛЕНДАР НОВИН

«Листопад 2017 
ПВСЧПСН
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     
СТАТИСТИКА

free counters

 
 
 
 
завантаження...
 

 

 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ РАДИ
НОВИНИ В УКРАЇНІ
завантаження...

     
 
Copyright ©  2009 Конотопська районна рада. м. Конотоп, Сумська обл., Україна  

DEVELOPED by IP MASTER 

 
 
home contact search contact search
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100