ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

IP Master
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
ПОШУК НА САЙТІ

 

НАШ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Президент України
 
Вакансії і проведення конкурсу Версія для друку
01.01.2018 00:00

В районній раді вакансії відсутні.

 

Порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб  у  районній раді

 

            1.Загальні положення.

            1.1.Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, який затверджено  постановою  Кабінету   Міністрів   України від 15.02.2002 №169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (зі змінами та доповненнями).

            1.2.Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

            1.3.Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у районній раді розпорядженням голови районної ради утворюється конкурсна комісія (далі – комісія) у складі голови,  секретаря і членів комісії.

            1.4.Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради.

            1.5.Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у районній раді, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

            2.Умови проведення конкурсу.

            2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи у  районній раді.

            2.2.До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

            - визнані в установленому порядку недієздатними;

            - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

            - у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

            - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

            - в інших випадках, установлених законами.

            2.3.Особи, які подали необхідні документи до районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на заняття вакантної посади посадової особи  районної ради (далі – кандидати).

            2.4.Конкурс проводиться поетапно:

            1) районна рада публікує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші засоби масової інформації;

            2) приймає документи від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі та проводить їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

            3) проводить іспит та відбір кандидатів.

 

            3.Оголошення про конкурс.

            3.1.Виконавчий апарат районної ради опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників районної ради.

            3.2.В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

            1) місцезнаходження, адреса та номери телефонів районної ради;

            2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

            3) основні вимоги до кандидатів, визначені районною радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб органів місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

            3.3.При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.5 цього Порядку у  районній раді конкурс не оголошується.

 

            4.Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

            4.1.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради такі документи:

            - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

            - заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про запобігання корупції";

- копію документа, який посвідчує особу;

          - копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

            Особи, які працюють у районній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

            4.2.Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

            4.3.Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

            4.4.Виконавчий апарат районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

            4.5.Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється виконавчим апаратом районної ради з відповідним обґрунтуванням.

            Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

            4.6.Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у виконавчому апараті районної ради.

 

            5.Проведення іспиту та відбір кандидатів.

5.1. Загальний   порядок   проведення   іспиту  кандидатів  на заміщення  вакантних  посад  посадових осіб місцевого самоврядування  затверджено наказом Головного управління державної служби України від 06.07.2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

            5.2.Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

            5.3.Виконавчий апарат районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

            5.4.Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її  структурних підрозділів.

            5.5.Порядок проведення іспиту у районній раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та його структурних підрозділів затверджується головою районної ради, відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164.

            5.6.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

            5.7.Виконавчий апарат районної ради на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб районної ради.

            5.8.Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву  районної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

            Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

            5.9.Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

            5.10.Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

            5.11.Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

            У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

            5.12.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

            5.13.Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

            5.14.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада державного службовця передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

            5.15.Рішення конкурсної комісії  може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

            5.16.Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

Керуючий справами

районної ради                                                        Л.В.Щербина

 

 

 

 

Додаток  2

                                                                                                          до розпорядження 

                                                                                                          голови районної ради

                                                                                                          від  15.05.2015 № 21    .

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб у  районній раді

 

            1.Загальні положення.

            1.1.Цей Порядок розроблено відповідно до наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

            1.1.Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок проведення конкурсу).   

            1.2.Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у районній раді.

            1.3.Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради (далі – конкурсна комісія).

            1.4.Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб районної ради.

            Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється виконавчий апарат районної ради з відповідним обґрунтуванням.

            Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

            Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

            1.5.Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

            1.6.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

            Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні " та "Про запобігання корупції" (далі – Перелік) наведено у додатку 1 до цього Загального порядку

            1.7.Порядок проведення іспиту в районній раді та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів затверджуються розпорядженням голови районної ради, відповідно до Загального  порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

            1.8.Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватись на сайті районної ради, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

            1.9.Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до  цього Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань -  по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

            1.10.Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради  та її структурних підрозділів, затвердженого головою районної ради.

            1.11.Кількість білетів 15.

            1.12.З урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради  та її структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

            1.13.Процедура іспиту складається з трьох етапів:

            1) організаційна підготовка до іспиту;

            2) складання іспиту;

            3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

            1.14.Виконавчий апарат за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

            2. Організаційна підготовка до іспиту.

            2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

            2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

            До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

            3.Складання іспиту.

            3.1.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

            3.2.Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

            3.3.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

            3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

            3.5.Іспит складається державною мовою.

            3.6.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

            Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

            3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

            4.Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

            4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

            П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні " та "Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

            Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні " та "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та її структурних підрозділів.

            Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

            Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

            Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

            4.2.Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

            4.3.Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

            4.4.Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у виконавчому апараті районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            4.5.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

            4.6.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

            4.7.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

            4.8.Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

Керуючий справами

районної ради                                                        Л.В.Щербина

 

 

 

 

                                                               Додаток 1

                                                               до п. 1.6. Загального порядку проведення

                                                               іспиту кандидатів на заміщення вакантних

                                                               посад посадових осіб у  районній раді

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,  Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні ", "Про запобігання корупції", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад","Про звернення громадян"

                       

     I. Питання    на   перевірку   знання   Конституції   України

     1. Основні розділи Конституції України.

     2. Основні  риси  Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

     3. Форма правління в Україні (стаття 5).

     4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

     5. Конституційний  статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

     6. Об'єкти  права  власності  Українського народу (статті 13, 14).

     7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

     8. Державні символи України (стаття 20).

     9. Конституційне право на працю (стаття 43).

     10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

     11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

     12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

     13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

     14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

     15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

     16. Питання,  правове  регулювання   яких   визначається   та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

     17. Державний бюджет України (стаття 96).

     18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

     19. Повноваження Президента України (стаття 106).

     20. Призначення,   склад   та  введення  в  дію  рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

     21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

     22. Повноваження  Кабінету  Міністрів  України  (статті  116, 117).

     23. Повноваження     місцевих     державних     адміністрацій (стаття 119).

     24. Статус  прокуратури  України  за   Конституцією   України (стаття 121).

     25. Система судів в Україні (стаття 125).

     26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

     27. Система  адміністративно-територіального  устрою  України (стаття 133).

     28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

     29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

     30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

     31. Повноваження  територіальних   громад   за   Конституцією України (стаття 143).

     32. Статус  та  повноваження  Конституційного  Суду   України (статті 147, 150).

     33. Порядок  подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.Поняття місцевого самоврядування, право громадян на участь у місцевому самоврядуванні, основні принципи місцевого самоврядування (статті 2,3,4).

            2.Система місцевого самоврядування, територіальні громади (статті 5,6).

            3.Місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи  (статті 7,8,9).

            4.Представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи рад (статті 10,11).

            5.Виключна компетенція сільських, селищних рад (стаття 26).

            6.Повноваження сільського, селищного голови (стаття 42).

            7.Питання, які вирішуються районними радами виключно на пленарних засіданнях (стаття 43.)

            8.Делегування повноважень районних рад місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

            9.Порядок формування рад (стаття 45).

            10.Сесія ради (стаття 46).

            11.Постійні комісії ради (стаття 47).

            12.Депутат ради (стаття 49).

            13.Секретар сільської, селищної ради (стаття 50).

            14.Виконавчий комітет сільської, селищної ради  (стаття 51).

            15.Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної ради, організація його роботи  (стаття 52, 53, 54).

            16.Голова районної ради (стаття 55).

            17.Президія, виконавчий апарат районної ради (статті 57,58).

            18.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

            19.Право комунальної власності (стаття 60).

            20.Місцеві бюджети, доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 61,63,64).

            21.Позабюджетні кошти  місцевого самоврядування, місцеві податки і збори (статті 68, 69).

            22.Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

            23.Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 73).

            24.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74,75,76,77).

            25.Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

            26.Дострокове припинення повноважень сільського, селищного голови, голови районної ради (стаття 79).

            27.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

            28.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

            29.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад  щодо управління комунальною власністю (стаття 29).

            30.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (стаття 30).

            31.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері освіти, охорони здоров"я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

            32.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

            33.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

            34.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).

            35.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад  в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35).

 

     IIІ. Питання  на  перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

     1. Визначення термінів:  корупція,  близькі особи,  корупційне правопорушення, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок,    реальний конфлікт інтересів, члени сім’ї, виборні особи (стаття 1).

     2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

     3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).

     4. Антикорупційна політика та антикорупційні програми (статті 18, 19).

     5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та щодо одержання подарунків (статті 22, 23).

     6. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).

     7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

     8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

     9. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції  (стаття 53).

     10. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

     11. Спеціальна перевірка  (стаття 56).

     12. Правовий статус Уповноваженого (стаття 64).

     13. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

     14. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).

     15. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).

 

            ІV.Питання  на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

            1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування (статті 1,2,3).

            2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

            3.Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

            4.Основні обов'язки  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

            5.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

            6.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  (стаття 10).

            7.Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

            8.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

            9.Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування

(стаття 13).

            10.Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

            11.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

            12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

            13.Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

            14.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

            15.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

            16.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

            17.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23, 24).

            18.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

            19.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

            20.Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).  

            V.Питання  на перевірку знання Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

            1.Законодавство про статус депутатів місцевих рад, виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради (статті 1,4).

            2.Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності, депутатська етика  (статті 7,8).

            3.Обов’язки та права  депутата місцевої ради у виборчому окрузі (статті 10,11).

            4.Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян (стаття 12).

            5.Депутатське звернення (стаття 13).

            6.Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними (стаття 16).

            7.Доручення виборців (стаття 17).

            8.Обов’язки  та права депутата місцевої ради у раді та її органах (статті 18, 19).

            9.Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів (стаття 20).

            10.Депутатський запит і депутатське запитання, порядок розгляду депутатського запиту (статті 21, 22).

            11.Депутатські групи, порядок утворення депутатських груп (статті 25, 26).

            12.Депутатські фракції, права депутатських груп, фракцій ( статті 27, 28).

            13.Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення умов для їх здійснення (стаття 30).

            14.Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради (стаття 33).

            15.Підстави для відкликання депутата місцевої ради (стаття 37).

           

            VІ.Питання  на перевірку знання Закону України "Про звернення громадян".

            1.Звернення громадян, законодавство про звернення громадян (статті 1,2).

            2.Вимоги до звернення, заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення (статті 5, 7).

            3.Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), розгляд скарг (статті 14, 15, 16).

            4.Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18).

            5.Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).

            6.Особистий прийом громадян (стаття 22).

            7.Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об"єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (стаття 19).

            8.Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про  звернення громадян, відшкодування збитків громадянину у зв’язку з порушенням вимог Закону України "Про звернення громадян"  при розгляді його скарги  (статті24, 25).

            9.Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру, відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості (статті 26, 27).

            10.Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян, прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян (статті 28, 29).

 

 

Додаток 2

до п. 1.9.Загального порядку         проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у  районній раді

 

                                              

Конотопська районна рада

 

                   

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                  Голова конкурсної комісії

                                                                                  _________ Прізвище, ініціали

                                                                                  (підпис)

                                                                                  "__" _____________ 20___ року

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб

 

            1.Питання на перевірку знання Конституції України.

 

            2.Питання на перевірку знання Закону України  "Про  місцеве самоврядування в Україні ".

 

            3.Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

            4, 5.Питання на перевірку знання законодавства з  урахуванням специфіки   функціональних   повноважень  відповідного  державного органу та його структурного підрозділу.

 

 

 

 

Додаток 3

до п. 4.3 Загального порядку         проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у  районній раді

 

Екзаменаційна відомість

проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад

посадових осіб  конкурсною комісією

 

Конотопська районна рада

від "___" ____________ 20__ року

 

з/п

Прізвище, ім"я, по батькові

Посада, на яку претендує

кандидат

Категорія посади

Номер білету

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії   _____________             ______________________

                                 (підпис)                         (П.І.Б.)

 

Члени комісії    _____________             ______________________

                                (підпис)                          (П.І.Б.)

                            _____________             ______________________

                                 (підпис)                          (П.І.Б.)

                            _____________             ______________________

                                 (підпис)                         (П.І.Б.)

                            _____________             ______________________

                                 (підпис)                          (П.І.Б.)

 

Секретар комісії _____________             ______________________

                                   (підпис)                        (П.І.Б.)

Останнє оновлення ( 24.05.2018 12:45 )
 
 

 Голова конотопської районної ради 

 ГОЛОВА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

БОЯРЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

  Ви можете скористуватись цим сервісом для відправки нам листа

  Адресат:
  

  Ваше iм'я:
  

  Ваш e-mail:
  

  Текст листа:
  
  
  

ОПИТУВАННЯ

Ваша думка про роботу сайту

КАЛЕНДАР НОВИН

«Березень 2019 
ПВСЧПСН
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
СТАТИСТИКА

free counters

 
 
 
 
завантаження...
 

 

 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ РАДИ
НОВИНИ В УКРАЇНІ
завантаження...

     
 
Copyright ©  2009 Конотопська районна рада. м. Конотоп, Сумська обл., Україна  

DEVELOPED by IP MASTER 

 
 
home contact search contact search
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100