ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

IP Master
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
ПОШУК НА САЙТІ

 

НАШ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Президент України
 
Кошторис Версія для друку
11.01.2018 00:00

Кошторис 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
                                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                                 
  Затверджений у сумі 3077374(Три мільйона  сімдесят сім тисяч триста сімдесят чотири ) гривень  00 коп                                                                                                                  
                                                                                                                         
  (сума словами і цифрами)                                                                                                                        
  Голова ради                                                                                                                        
  (посада)                                                                                                                                              
      А.В.Боярчук                                                                                                                        
  (підпис) (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
     11.01.2018                                                                                                                            
  (число, місяць, рік)   М.П.                                                                                                                        
                                                                                                                                 
 КОШТОРИС
на  2018 рік
                                                                                                                       
23825594 Конотопська районна рада                                                                                                                        
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)                                                                                                                
м.Конотоп, Сумської області                                                                                                                
(найменування міста, району, області)                                                                                                                
Вид бюджету  РАЙОННИЙ                                                                                                                        
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Конотопська районна рада                                                                                                                        
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                          
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у містах ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад"                                                                                                                        
                                                                                                                                 
        (грн.)                                                                                                                        
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ                                                                                                                        
Загальний фонд Спеціальний фонд                                                                                                                        
1 2 3 4 5                                                                                                                        
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 072 586,00 4 788,00 3 077 374,00                                                                                                                        
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 072 586,00 х 3 072 586,00                                                                                                                        
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х   4 788,00 4 788,00                                                                                                                        
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000   4 788,00 4 788,00                                                                                                                        
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300   4 788,00 4 788,00                                                                                                                        
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400   - -                                                                                                                        
(розписати за підгрупами)     - -                                                                                                                        
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000   - -                                                                                                                        
(розписати за підгрупами)     - -                                                                                                                        
інші надходження, у тому числі:     - -                                                                                                                        
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)     - -                                                                                                                        
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)     - -                                                                                                                        
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)                                                                                                                                
    ** **                                                                                                                        
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 3 072 586,00 4 788,00 3 077 374,00                                                                                                                        
Поточні видатки 2000 3 072 586,00 4 788,00 3 077 374,00                                                                                                                        
Оплата праці 2110 1 874 752,00 - 1 874 752,00                                                                                                                        
Заробітна плата 2111 1 874 752,00 - 1 874 752,00                                                                                                                        
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112   - -                                                                                                                        
Нарахування на оплату праці 2120 412445,00 - 412 445,00                                                                                                                        
Використання товарів і послуг 2200 785 389,00 4 788,00 790 177,00                                                                                                                        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 255 599,00 4 788,00 260 387,00                                                                                                                        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220   - -                                                                                                                        
Продукти харчування 2230   - -                                                                                                                        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 290 410,00 - 290 410,00                                                                                                                        
Видатки на відрядження 2250 14 760,00 - 14 760,00                                                                                                                        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260   - -                                                                                                                        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 224 620,00 - 224 620,00                                                                                                                        
Оплата теплопостачання 2271   - -                                                                                                                        
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 11 926,00 - 11 926,00                                                                                                                        
Оплата електроенергії 2273 50 755,00 - 50 755,00                                                                                                                        
Оплата природного газу 2274 161 939,00 - 161 939,00                                                                                                                        
Оплата інших енергоносіїв 2275   - -                                                                                                                        
Оплата енергосервісу  2276   - -                                                                                                                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280   - -                                                                                                                        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281   - -                                                                                                                        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282   - -                                                                                                                        
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -                                                                                                                        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -                                                                                                                        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -                                                                                                                        
Поточні трансферти 2600 - - -                                                                                                                        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610   - -                                                                                                                        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 , - -                                                                                                                        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -                                                                                                                        
Соціальне забезпечення 2700 - - -                                                                                                                        
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -                                                                                                                        
Стипендії 2720 - - -                                                                                                                        
Інші виплати населенню 2730   - -                                                                                                                        
Інші поточні видатки 2800 -   -                                                                                                                        
Капітальні видатки 3000 - - -                                                                                                                        
Придбання основного капіталу 3100 - - -                                                                                                                        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -                                                                                                                        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт 3130 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -                                                                                                                        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -                                                                                                                        
Реконструкція та реставрація 3140 - - -                                                                                                                        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -                                                                                                                        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -                                                                                                                        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -                                                                                                                        
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -                                                                                                                        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти 3200 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -                                                                                                                        
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                                                                                                                              
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -                                                                                                                        
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -                                                                                                                          
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -                                                                                                                        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -                                                                                                                        
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -                                                                                                                        
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -                                                                                                                        
Нерозподілені видатки 9000 - - -                                                                                                                        
                                                                                                                                 
Голова ради     А.В.Боярчук                                                                                                                        
  (підпис)   (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
Головний бухгалтер     Н.В.Коток                                                                                                                        
  (підпис)   (ініціали і прізвище)                                                                                                                        
     11.01.2018                                                                                                                            
(число, місяць, рік)                                                                                                                                
М.П.***                                                                                                                                
                                                                                                                                 
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                                 
Останнє оновлення ( 24.05.2018 12:38 )
 
 

 Голова конотопської районної ради 

 ГОЛОВА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

БОЯРЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

  Ви можете скористуватись цим сервісом для відправки нам листа

  Адресат:
  

  Ваше iм'я:
  

  Ваш e-mail:
  

  Текст листа:
  
  
  

ОПИТУВАННЯ

Ваша думка про роботу сайту

КАЛЕНДАР НОВИН

«Грудень 2018 
ПВСЧПСН
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
СТАТИСТИКА

free counters

 
 
 
 
завантаження...
 

 

 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ РАДИ
НОВИНИ В УКРАЇНІ
завантаження...

     
 
Copyright ©  2009 Конотопська районна рада. м. Конотоп, Сумська обл., Україна  

DEVELOPED by IP MASTER 

 
 
home contact search contact search
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100