ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

IP Master
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
ПОШУК НА САЙТІ

 

НАШ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Президент України
 
Постійні комісії Версія для друку

Положення про постійні комісії та їх склад

Положення

про постійні комісії районної ради сьомого скликання

(затверджено рішенням районної ради від 27.11.2015)

         

            1.Загальні положення.

            1.1.Постійні комісії районної ради є органами ради, які керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", регламентом роботи районної ради, іншими законами, що регламентують їх діяльність, цим положенням.

            1.2.Постійні комісії утворюються районною радою, в рішенні якої зазначаються назва комісії, кількісний склад, котрий не може встановлюватись менше 6 депутатів.

            1.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради, а заступник голови, секретар постійної комісії - на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

            1.4.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

          1.5.Положення про постійні комісії затверджується районною радою.

            1.6.Актами постійних комісій є висновки та рекомендації, які оформляються рішеннями. Ці рішення мають дорадчий характер, але підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи суб’єкти зобов’язані інформувати комісії у встановлені ними строки.

            1.7.До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та     заступник голови районної ради. Депутати районної ради повинні входити до складу однієї з постійних комісій.

          2.Перелік постійних комісій районної ради.

            2.1.У складі районної ради утворюються такі постійні комісії:

          -мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони  громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики;

          -з питань землекористування, агропромислового комплексу, малого підприємництва, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку; 

-з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної

регуляторної політики;

-з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

            2.2.Районна рада може відповідно до норм, встановлених своїм регламентом, реорганізовувати, об’єднувати або ліквідовувати постійні комісії районної ради.

            3.Повноваження постійних комісій районної ради.

            3.1.За дорученням ради, її голови, заступника голови попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

            3.2.Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.

            3.3.Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

            3.4.За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки  висновки та рекомендації на розгляд  керівників  цих підприємств та установ, а в необхідних випадках - до розгляду районної ради.

            3.5.Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

            4.Права постійних комісій районної ради.

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії мають право:

            4.1.У передбаченому законом порядку скликати сесію районної ради.

          4.2.Вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної ради.

          4.3.Виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями.

            4.4.Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до   відання  постійних комісій, в порядку, визначеному чинним законодавством.

         4.5.Створювати підготовчі комісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з питань на розгляд комісії.

     4.6.Проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території району з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради.

            4.7.Підтримувати зв’язки з відповідними комісіями обласної ради, інших районних рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з офіційними візитами до інших місцевих рад.           

4.8.Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

5.Порядок організації  роботи постійних комісій районної ради.

            5.1.Постійні комісії проводять свою роботу згідно з планом роботи комісії, складеним на півріччя, погодженим головою або заступником голови районної ради та затвердженим  на її засіданні і на сесії районної ради.

            5.2.Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісії.

            5.3.Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії, у міру потреби, але не менше одного разу на квартал.

     5.4.Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступник голови чи секретар комісії.

      5.5.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.                    

         Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем постійної комісії. Протокол оформляється не пізніше двох робочих днів після проведення засідання і надається працівникам, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії. Протокол оформлений належним чином та підписаний зберігається у справах комісії.

            5.6.В засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, запрошені на засідання  депутати районної ради, посадові особи виконавчого апарату районної  ради, райдержадміністрації.

         5.7.На засідання постійних комісій можуть бути запрошені керівники або представники установ, організацій, підприємств, фахівці і інші, котрі мають право дорадчого голосу.

      5.8.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

            5.9.Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд  сесії ради,  плану роботи комісії та пропозицій голови районної ради, членів комісії.

      5.10.Порядок денний вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії.

      5.11.Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання шляхом голосування.

      5.2.Постійні комісії звітують про свою роботу на пленарних засіданнях ради.

      5.13.Організаційне,    правове,    інформаційне,    матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

            6.Функціональні обов’язки  голів постійних комісій районної ради.

            6.1.Голова постійної комісії:

1.Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови районної ради.

2.Скликає, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії.

Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.           

3.Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів,  підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, інших фахівців,  засобів масової інформації.

          4.Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

          5.Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

     6.Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

      7.Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні.

            6.2.Заступник голови постійної комісії:

          1.Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

      2.Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин,  здійснює повноваження голови комісії.

     3.Здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.

         4.Узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії.

            6.3.Секретар постійної комісії:

          1.Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

          2.Інформує  членів комісії про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії.

         3.При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.

            4.Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

        5.Забезпечує своєчасність доведення до виконавців висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення  голови або заступника голови комісії.

7.Основні напрямки діяльності постійних комісій  районної ради.

            7.1.Мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики:

Розглядає пропозиції  щодо внесення змін до регламенту  районної  ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

Аналізує ефективність роботи ради, депутатів, постійних комісій та вносить пропозиції, щодо її удосконалення.

Попередньо розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради, у випадках передбачених чинним законодавством.

Розглядає заяви, скарги депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Перевіряє ведення протоколів засідань сесій районної ради.

Розглядає заяви і скарги щодо депутатів районної ради.

Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних юридичних актів ради, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.

Приймає участь у розробці та здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території району.

Аналізує ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у районі, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку.

Попередньо розглядає питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради на предмет дотримання при цьому законності та процедур, визначених  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та нормами регламенту ради.

          Контролює хід виконання програм боротьби зі злочинністю в районі.

      Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації.

       Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, а також  дострокового припинення повноважень посадових осіб, що призначаються радою, у випадках передбачених чинним законодавством, готує висновки з цих питань.

Вирішує інші питання, що належать до повноважень постійної комісії ради в сфері законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян.

            7.2.З питань землекористування, агропромислового комплексу, малого підприємництва, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку  :

Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, розглядає та узгоджує проекти  місцевих програм, що стосуються агропромислового комплексу, малого підприємництва, торгівлі та побуту.

         Розглядає, аналізує та вносить рекомендації до проектів районного бюджету та планів і програм економічного і соціального розвитку району в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.

          Контролює виконання рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва, екології, а також виконання цільових комплексних програм, інших рішень ради стосовно розвитку галузі АПК та охорони навколишнього природного середовища.

Співпрацює з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями.

          Встановлює відносини з промисловими підприємствами, вивчає питання використання їх потенціалу щодо забезпечення безперебійної роботи місцевого господарства, розвитку будівництва, транспорту, зв’язку.

          Вивчає стан діяльності транспортних підприємств і організацій незалежно від підпорядкованості і форм власності. Вносить пропозиції щодо покращання обслуговування підприємств і населення району засобами автомобільного, залізничного та інших видів транспорту.

Вивчає, аналізує стан розвитку підприємництва, торгівлі та побуту в районі та готує пропозиції щодо його поліпшення.

          Вносить пропозиції стосовно збільшення виробництва сільськогосподарської продукції з метою забезпечення раціональних норм вживання населенням важливих продуктів харчування.

         За дорученням голови або заступника голови ради вивчає доцільність виділення земель для несільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства, вносить відповідні висновки і рекомендації.

      Вивчає і надає  висновки щодо стану реформування в агропромисловому комплексі, земельних відносин, раціонального використання землі суб'єктами незалежно від форм господарювання.

      Вивчає рівень та якість послуг електро- та поштового зв’язку, радіофікації населених пунктів, розвитку малих та середніх приватних підприємств, створення додаткових робочих місць.

Вивчає роботу підприємств житлово-комунального господарства, рівень та якість наданих житлово-комунальних послуг населенню, аналізує хід їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

Сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської місцевості, покращанню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення.

            Спільно з регіональною інспекцією екології та природних ресурсів, санітарно-епідеміологічними службами та іншими природоохоронними відомствами здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства.

Здійснює інші заходи, що пов’язані з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у районі.

Здійснює контроль за виконанням відповідних цільових комплексних програм.

            7.3.З питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики:

            Попередньо розглядає проекти планів та програм економічного і соціального розвитку району, проектів районного бюджету, а також звіти про їх виконання.

         Здійснює контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду.

Приймає участь в розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, погоджує план заходів та контролює їх виконання.

Погоджує проекти усіх нормативних актів ради, незалежно від суб’єкту їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради.

      Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку, вносить питання на розгляд ради.

      Розглядає питання стосовно цінової політики, виділення коштів із районного бюджету.

         Вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в районі.

            7.4.З питань молоді, освіти, культури, охорони здоровя та соціального захисту:

Готує до розгляду радою питання про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення в районі.

Попередньо розглядає відповідні розділи програм економічного і соціального розвитку району, розділи  районного  бюджету.

Проводить аналіз ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовки відповідних пропозицій.

Попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку району в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям району.

         Готує питання про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради.

Погоджує проекти нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та охорони здоров’я незалежно від суб’єкта внесення.

         Розглядає та контролює хід виконання галузевих цільових комплексних програм.

         Вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів культури, освіти, охорони здоров’я, оздоровчих закладів, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та позашкільних закладів.

         Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізкультурою і спортом, стану роботи закладів фізкультури і спорту.

         Спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів війни, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення.

8.Забезпечення роботи комісії.

          8.1.Виконавчий апарат районної ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для проведення роботи комісії, здійснює друкування і тиражування проектів документів комісії.

          8.2.За зверненням голови комісії виконавчий апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.


 

 

СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики:

1.Новосілець Михайло Герасимович – голова комісії

2.Двигало Анатолій Олексійович – заступник голови комісії                                             

3.Скотар Володимир Миколайович – секретар комісії

4.Величко Микола Миколайович

5.Ісаєв Володимир Олександрович                                                                    

6.Науменко Олег Анатолійович                                                   

7.Римаренко Роман Григорович

8.Кривошей Петро Миколайович                                

 

Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики:

1.Бут Леонід Володимирович – голова комісії                                                          

2.Черевко Сергій Сергійович – заступник голови комісії

3.Горбенко Микола Миколайович – секретар комісії                            

4.Зінченко Микола Олексійович                                               

5.Малігон Валентина Михайлівна                                               

6.Луговий Олександр Петрович                                                  

7.Рудиця Сергій Іванович                                                             

8.Кошовець Олександр Іванович                                                

                                                  

Постійна комісія з питань землекористування, агропромислового комплексу, малого підприємництва, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку:

1.Клінушин Микола Федорович – голова комісії

2.Стець Віктор Володимирович – заступник голови комісії

3.Борошнєв Віктор Іванович – секретар комісії

4.Горничар Василь Іванович                                                                    

5.Сизон Олександр Степанович                                                

6.Синиця Володимир Дмитрович                                                

7.Хопляк Віктор Степанович                                                      

8.Худенко Микола Борисович

                        .

2.4.Постійна комісія з питань молоді, освіти, культури,  охорони здоров’я та соціального захисту:

1.Кулешов Денис Анатолійович – голова комісії

2.Пунько Віктор Іванович – заступник голови комісії

3.Давиденко Анатолій Миколайович – секретар комісії                                   

4.Дейнека Анатолій Петрович                                                                  

5.Кравченко Юрій Анатолійович                                                  

6.Горбань Микола Миколайович                                     

7.Решетняк Ярослав В’ячеславович

8.Циганенко Наталія Іванівна

 

 

 

 

                                                        
 
 

 Голова конотопської районної ради 

 ГОЛОВА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

БОЯРЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

  Ви можете скористуватись цим сервісом для відправки нам листа

  Адресат:
  

  Ваше iм'я:
  

  Ваш e-mail:
  

  Текст листа:
  
  
  

ОПИТУВАННЯ

Ваша думка про роботу сайту

КАЛЕНДАР НОВИН

«Вересень 2020 
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
СТАТИСТИКА

free counters

 
 
 
 
завантаження...
 

 

 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ РАДИ
НОВИНИ В УКРАЇНІ
завантаження...

     
 
Copyright ©  2009 Конотопська районна рада. м. Конотоп, Сумська обл., Україна  

DEVELOPED by IP MASTER 

 
 
home contact search contact search
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100